Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Γρεβενών

Στο πλαίσιο της συγκρότησης της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Γρεβενών για το χρονικό διάστημα μετά από 05-03-2017 έως 31-08-2019 και σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄), ο Δήμαρχος Γρεβενών απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τους φορείς που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται σε :
• τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και οργανώσεις
• επιστημονικούς συλλόγους και φορείς
• τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
• εργαζόμενους του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου
• ενώσεις και συλλόγους γονέων
• αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς
• εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών
• άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών
• εκπροσώπους των τοπικών συμβουλίων νέων καθώς και σε δημότες του Δήμου που επιθυμούν να εκδηλώσουν τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή το δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιτροπή θα πρέπει μέχρι τις 28-02-2017 να αποστείλουν στο Δήμο Γρεβενών σχετικό έγγραφο με το οποίο θα ορίσουν τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό) και θα αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση, fax η email ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2462350856 στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου κ. Δάφνη Μπασνά.
Γρεβενά 08-02-2017

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Δασταμάνης