Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ-υπ. Οικονομικών – Η διαδικασία και οι προθεσμίες

Η διαδικασία και οι προθεσμίες…

Στην ανακοίνωση ενός νέου προγράμματος που όπως είπε ο αρμόδιος υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης, “αποτελεί αυλαία για το… 

κλείσιμο των πρόγραμμα των 2007-2013″ προχώρησαν υπουργείο Οικονομικών και ΟΑΕΔ. Πρόκειται το πρόγραμμα “Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης” με το οποίο γίνεται προσπάθεια διατήρησης 12.700 θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια. Απευθύνεται:

(α) σε Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και

(β) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετά την 1/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους.

Σύμφωνα με την Διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μαρία Καραμεσίνη πρόκειται στην ουσία για δύο προγράμματα μέσα σε ένα.

-Διατήρηση 9.000 νέων θέσεων εξαρτημένες εργασίας που δημιουργήθηκαν το πρώτο οκτάμηνο του 2015 μέσω αναδρομικής επιδότησης τους με 450 ευρώ μηνιαίως, με την ανάληψη δέσμευσης από την πλευρά των επιχειρήσεων για διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας για ισόποσο διάστημα.

-Αναδρομική κάλυψη δαπανών(ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, έμμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού) για νέους ελεύθερους επαγγελματίες που έφτιαξαν επιχείρηση από 1.1.2014 έως 31.8.2015 και δεσμεύονται ότι θα τη διατηρήσουν τουλάχιστον ένα χρόνο.

Όπως είπαν ο κ. Χαρίτσης και η κ. Καραμεσίνη ή σχετική ΚΥΑ έχει ήδη υπογραφεί και θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ την Παρασκευή, ενώ θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ τη Δεύτερα.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Γιώργος Ιωαννίδης, από την πλευρά του, ζήτησε τη βοήθεια και συνδρομή των Μέσων Ενημέρωσης προκειμένου οι δυνητικοί ωφελούμενοι να ενημερωθούν και να είναι έτοιμοι να υποβάλλουν την πρότασή τους στις παραπάνω ημερομηνίες.

Υποβολή αιτήσεων

Από 23 Νοεμβρίου 2015 μέχρι 30 Νοεμβρίου, θα γίνονται οι σχετικές αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις που προχώρησαν σε καθαρή αύξηση της απασχόλησης μέσα στο 2015 και για νέους ανθρώπους που άνοιξαν επιχείρηση τα δύο τελευταία χρόνια στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.

Ενώ για όσους ίδρυσαν επιχείρηση την τελευταία διετία ή προσέλαβαν προσωπικό μέσα στο 2015 στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νότιου Αιγαίου, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 8 Δεκεμβρίου.

Διαδικασία απόκτηση κλειδάριθμου

Ήδη από χθές ο ΟΑΕΔ έχει αναρτήσει την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Διαδικασία απόκτησης κλειδαρίθμου (εγγραφή / πιστοποίηση στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού) στο πλαίσιο της προσεχούς έκδοσης νέων προγραμμάτων «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» για 12.700 δικαιούχους

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Α

παραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και για τα δύο ανωτέρω προγράμματα είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος / εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (κλειδάριθμος επιχείρησης)*.

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστημα (portal) του Οργανισμού, θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την έκδοση κλειδαρίθμου, προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στα ανωτέρω προγράμματα:
Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ., email, κ.λπ.) κάθε υποκαταστήματός της.

*Προσοχή: Επισημαίνεται ότι για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων υπαγωγής (για εργοδότες και νέους ελεύθερους επαγγελματίες) στα ανωτέρω προγράμματα, απαιτείται κλειδάριθμος που αντιστοιχεί σε επιχείρηση και όχι κλειδάριθμος που αντιστοιχεί σε φυσικό πρόσωπο.