Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή γηπέδων 5Χ5”
Θέμα 2ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση χαλικοστρωμένων δρόμων νοτίου τμήματος Δήμου Γρεβενών” Α.Μ. 37/2006
Θέμα 3ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Γρεβενών” Α.Μ. 39/2013
Θέμα 4ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Αγίου Κοσμά” Α.Μ. 41/2013
Θέμα 5ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση αδιαμόρφωτων χώρων” Α.Μ. 79/2013
Θέμα 6ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας κάθετης σήμανσης οδών πόλης Γρεβενών” Α.Μ.80/2013
Θέμα 7ο Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2016
Θέμα 8ο Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41€ χωρίς Φ.Π.Α. για το έτος 2016
Θέμα 9ο Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής μικρών έργων – εργασιών συντήρησης δαπάνης μέχρι 5.869,41€ χωρίς Φ.Π.Α. για το έτος 2016

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 10ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Οπωροκηπευτικά” στον κ. Ηλία Καρτσιούνη του Ιωάννη
Θέμα 11ο Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Γρεβενών
Θέμα 12ο Απαγόρευση βοσκής Δημοτικού δάσους Καλοχίου περιόδου 2016-2025
Θέμα 13ο Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τη διαχειριστική μελέτη “Συνιδιόκτητου δάσους Μικροκλεισούρας” περιόδου 2016-2020 Τ.Κ. Κνίδης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 14ο Αποδοχή αίτησης παραίτησης τακτικού μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης και αντικατάσταση αυτού

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο Ανατροπή των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης, που δεν εκτελέσθηκαν εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2015
Θέμα 16ο Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών (αίτημα κας Θεοδώρας Πρίντζα)
Θέμα 17ο Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών (αίτημα ΔΕΔΔΗΕ)
Θέμα 18ο Τροποποίηση μισθωτικών συμβάσεων (αίτημα ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχής Κοζάνης)
Θέμα 19ο Κήρυξη εκπτώτου της εγγύησης του τελευταίου πλειοδότη του δημοτικού ακινήτου “Αναψυκτήριο” στο πάρκο ΜΕΡΑΣ της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών και έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας
Θέμα 20ο Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αλεξανδρούπολη, καταβολή εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση ) πίστωσης
Θέμα 21ο Συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής των προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ, για το έτος 2016
Θέμα 22ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας “Αποχιονισμός του δημοτικού οδικού δικτύου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2015-2016” σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ, για το έτος 2016
Θέμα 23ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών – εργασιών και μεταφορών του Π.Δ. 28/1980, για το έτος 2016

Ειδικά θέματα

Θέμα 24ο Μεταφορά θέσεων στάθμευσης (πιάτσα) ΤΑΞΙ και στάσεως τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Θέμα 25ο Τοποθέτηση πλαστικών κολονακίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτημα Υπεραστικό ΚΤΕΛ Γρεβενών)
Θέμα 26ο Έγκριση της 202/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. αναφορικά με τον Καθορισμό (ψήφιση) τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2016
Θέμα 27ο Έγκριση της 203/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. αναφορικά με την έγκριση (ψήφιση) του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2016, που συντάχθηκε από την οικονομική υπηρεσία της
Θέμα 28ο Έγκριση για την έκδοση εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την 2100/16-07-2015 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» από το Κ.Κ.Α. & Α.
Θέμα 29ο Έγκριση της 1/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ αναφορικά με την έγκριση (ψήφιση) του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ για το έτος 2016.
Θέμα 30ο Έγκριση για την έκδοση εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την 2100/16-07-2015 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» από τη Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας