Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ – 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1928 – ΑΡ.ΦΥΛ. 55. ΣΕΛ.2.
Επιστολή του Δημητρίου Βασιλόπουλου, καταγόμενου εκ Μεγάρου Γρεβενών –
Διδασκάλου – Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Καληράχης στο έτος 1928.

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ENOΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ
Ό Πατέρας ἐφονεύθη στό Σκρά.
Οἱ ἀρμόδιοι νά ἐνδιαφερθούν.
**************

Δημοσιεύομεν κατωτέρω επιστολήν παραπόνων ενός κηδεμόνος διά λογαριασμόν ενός μικρού μαθητού τέκνον ενός Εθνικού θύματος των πολέμων μας, με την παράκλησιν όπως τύχη της δεούσης προσοχής παρά των αρμοδίων και ιδιαιτέρως παρά τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών, ούτινος το ενδιαφέρον υπέρ παντός, εθνικού μάρτυρος είναι γνωστόν πολλαχόθεν.
Κ ύ ρ ι ε  Δ ι ε υ θ υ ν τ ά,
Ό πατήρ μου Εύάγ. Κουτσογιάννης, εκ Λιμποχόβου υπηρετών εις τον 11 ον λόχον τού 3ου Συντάγματος της Μεραρχίας Σερρών εφονεύθη στην μάχη τού Σκρά την 17-18 Μαΐου του 1918…., Έμεινα γρήγορα ορφανός.
Ή μητέρα μου δευτεροπαντρεύτηκε και ήναγκάσθην να την ακολουθήσω στο χωρίον Καλλιράχης στο σχολείον τού οποίου ήτο Διευθυντής ό κ. Δημ. Βασιλόπουλος. Ούτος έξετάσας την κατάστασιν μου έκαμε αίτησιν στον κ. Νομάρχη Κοζάνης τον Αύγουστον τού 1927 διά της οποίας έζήτουν ή να τύχω συντάξεως ή να είσαχθώ μάλλον στο Εθνικόν Οικοτροφείον Γρεβενών προς έκπαίδευσιν.
Ό κ. Νομάρχης διά τού ύπ’ άριθ. 8769—8— 827 έγγράφου του μάς συνίστα να ύποβάλωμεν αίτησιν εις τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γρεβενών.
Η αίτησις ύπεβλήθη ό δε Σεβασμιιώτατος ειδοποίησεν τον κηδεμόνα μου να με έτοιμάση διά την είσαγωγήν. Μόλις όμως προσήλθον είδον ότι ήτο αδύνατον να είσαχθώ εις την κολυμβήθραν τού Σιλωάμ διότι είχον είσέλθη άλλοι ισχυρότεροι.

Ερωτώ διά τού κηδεμόνος μου: Προκειμένου να είσαχθή τις εις Εθνικόν Οικοτροφείον ποίος έχει τον εθνικώτερο λόγο; Ό υιός ιερέως ζώντος ή ένας ορφανός τού οποίου ό πατήρ έπεσεν υπέρ Πατρίδος και μάλιστα στην γιγαντομαχίαν τού Σκρά;
Άντ’ αύτού ό κηδεμών

Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σ. Β. Ε. ’Ανοίξατε τας πύλας τού ’Εθνικού Οικοτροφείου κύριοι, διάπλατα στον μικρόν.
Τις οίδε αν αύριον δεν τον είδωμεν εκδικητήν αντάξιον τού πατρός !
Τούς εθνικούς ήρωας σπανίως προμηθεύουν τα πολυτελή σαλόνια. Συχνότατα όμως τούς δίδει ή λαϊκή καλύβη !

parapona

Επιμέλεια κειμένου:

Γαλάτεια Ν. Βασιλοπούλου

το Γένος Αθανασίου Κων/νου Γκούμα.