Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Η Διοίκηση του Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ανακοινώνει ότι στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Δ.ΙΕΚ) Γ.Ν.Γρεβενών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του Ν.4186/2013 για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 ,Εαρινό 2016Α θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα με τις αντίστοιχες ειδικότητες:
Α΄Εξάμηνο Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
Γ΄ Εξάμηνο Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας 28/01/2016
( ΑΔΑ 70ΑΚ465ΦΥΟ-ΩΜΔ).

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ εγγραφής και μοριοδότησης σύμφωνα με την υπαρ. 5954/2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων << Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ (ΦΕΚ 1807Β)>> είναι τα ακόλουθα :
1. Αίτηση (ονομαστικά στοιχεία ,ΑΜΚΑ,ΑΜΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου,συμπληρώνεται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ).
2. Πρωτότυπος Τίτλος Σπουδών ( απολυτήριο Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ,ΤΕΛ,ή πτυχίο ΕΠΑΣ,ΤΕΕ Β ( υποχρεωτικά ).
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (υποχρεωτικά).
4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία ( ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα , ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο (Μοριοδοτείται επιπλέον εφόσον υπάρχει σχετική με την ειδικότητα).
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης-Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας-Τριτεκνίας-Μονογονεικής (μοριοδοτούνται επιπλέον,εφόσον υπάρχουν).
6. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων ορών εκτός Ε.Ε ,εντός Ε.Ε και ομογενών,αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3,απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους ορών εκτός Ε.Ε.
Η φοίτηση είναι δωρεάν,τα εξάμηνα φοίτησης είναι 4 (τέσσερα) και 1 (ένα) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις επιλογής από 02 έως 12 Φεβρουαρίου 2016 στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ ( Τέρμα Ταλιαδούρη Μαθητική Εστία ) ,καθημερινά κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
2462084223-6982472771

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ 01/02/2016

ΤΣΙΟΤΙΚΑ ΠΙΠΙΝΑ