Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου (Ειδική & Τακτική συνεδρίαση) Δήμου Γρεβενών

 

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην   24η   ειδική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών,   που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έκθεση πεπραγμένων 1ου εξαμήνου έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής, όπως υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

    

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Ανδρέα Πάτση

2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Γεώργιο Κασαπίδη

3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Αθανάσιο Φωλίνα

4. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)

5. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων

6. M.M.E.

7. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)

  

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην 25η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Θέμα     1ο Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα     2ο Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της Μαθητικής Εστίας για το σχολικό έτος 2022 – 2023
Θέμα     3ο Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου στο Ο.Τ. 132Β Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών, όπως προτάθηκε με την 13/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα   4ο Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Γρεβενών έτους 2022, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα   5ο Έγκριση του 28ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα   6ο Έγκριση της 29ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα   7ο Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου της Τοπικής Κοινότητας Αβδέλλας Δήμου Γρεβενών
Θέμα   8ο Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (Τυροκομείο) της Τοπικής Κοινότητας Σπηλαίου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Δεληγιαννίδη Γεωργίου του Στέργιου)
Θέμα   9ο Συναινετική λύση της σύμβασης μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος αρ. 21   της Δημοτικής Αγοράς Δήμου Γρεβενών (αίτηµα Μωυσιάδη Δημητρίου του Γεωργίου)

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Θέμα 10ο Γνωμοδότηση για το πρόγραμμα Δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών οικονομικού έτους 2023
Θέμα 11ο Χορήγηση καυσόξυλων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών στους κατοίκους του οικισμού Συνδένδρου της Κοινότητας Συνδένδρου από το Δημοτικό δάσος Συνδένδρου για το έτος 2022
Θέμα 12ο Χορήγηση καυσόξυλων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών στους κατοίκους του οικισμού Δοξαρά της Κοινότητας Γρεβενών από το Δημοτικό δάσος Δοξαρά για το έτος 2022
Θέμα 13ο Υλοτομία μέρους (7,99 Ha) του δασικού τμήματος 9 του Δημοτικού δάσους Καλαμιτσίου για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του Οικισμού Καλαμιτσίου της Κοινότητας Γρεβενών για   το έτος 2022
Θέμα 14ο Υλοτομία του Δασικού Τμήματος 6 του Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων Κοινότητας Φιλιππαίων Δήμου Γρεβενών
Θέμα 15ο Υλοτομία του Δασικού Τμήματος 9 του Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων Κοινότητας Φιλιππαίων Δήμου Γρεβενών

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Αβδέλλας (για το 7ο θέμα)
  2. Σπηλαίου (για το 8ο θέμα
  3. Γρεβενών (για το 3ο, 9ο, 12ο & 13ο θέμα)
  4. Συνδένδρου (για το 11ο θέμα)
  5. Φιλιππαίων (για το 14ο & 15ο θέμα)

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα