Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Παιδιάτρου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου    10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την  παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.

2. Την υπ’ αριθ. 36/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Το με αριθμ. πρωτ. 3948/6-2-2017 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα  τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2017.

4.Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Ανακοινώνει

Την πρόθεση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών» να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. με αντικείμενο την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2017-2018, την ιατρική εξέταση κατά διαστήματα όλων των παιδιών των παιδικών σταθμών και την παρακολούθηση της ανάπτυξης τους, συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, υπόδειξη μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και την υγειονομική κατάσταση των σταθμών, διατροφικές συμβουλές, ενημερωτικές ομιλίες στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένας (1) ΠΕ Ιατρών-ειδικότητας Παιδιάτρου ως εξής:

α/α  Ειδικότητα

Αριθμός

θέσεων

Διάρκεια Παρατηρήσεις
  1 ΠΕ Ιατρών-ειδικότητας Παιδιάτρου        1 Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2018 (λήξη του προγράμματος) Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

Το χρονικό διάστημα που θα παρέχεται το έργο, οι δομές, οι ώρες καθώς και το ποσό της σύμβασης θα προκύψουν μετά τη διαμόρφωση του εβδομαδιαίου προγράμματος του ιατρού.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 30 ετών και έως 60 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, στερητική δικαστική συμπαράσταση).
 4. Να έχουν δυνατότητα έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο.
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 3. Τίτλος ειδικότητας.
 4. Βεβαίωση από τον Ιατρικό σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο.
 2. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 3. Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας.
 4. Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Αντίγραφο βεβαίωσης από τον Ιατρικό σύλλογο όπυ θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι.
 6. Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενων», Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Μεγ.Αλεξάνδρου 85, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά, υπόψη κας Μαρίας Γρηγοριάδου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2462022627.     

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 27/11/2017 έως και 06/12/2017.

                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                            ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ