Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δήλωση διαχείμασης κυψελών

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών  ανακοινώνεται  ότι :

Οι μελισσοκόμοι, που δε θα δηλώσουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής τις κυψέλες διαχείμασης έως 20-01-2018 ,Υπόδειγμα 1( σύμφωνα με την 938/81027/26-7-2017 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. , ΑΔΑ: 7ΧΥΜ4653ΠΓ-ΔΨΖ) αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα αντικατάστασης κυψελών και μετακινήσεων.

Εξαιρούνται οι μελισσοκόμοι που θα έχουν θεωρημένο το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο από 01 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι 31-12-2017.

1.Για τη Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων

(Αντικατάσταση κυψελών), υποβολή Αίτησης  (Υπόδειγμα 2 ) στη Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Γρεβενών μέχρι 20-01-2018 .

Δικαιούχοι είναι: -οι κάτοχοι τουλάχιστον 20 μελισσιών

                             -όσοι έχουν θεωρημένο σε ισχύ μελισσοκομικό βιβλιάριο

                             -όσοι έχουν κάνει Αίτηση- Δήλωση κυψελών διαχείμασης

 Οι μελισσοκόμοι πρέπει να έχουν μαζί τους:

                             -ευκρινές Φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου

                             (θεωρημένο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

                             -Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης

                             -Φωτοαντίγραφο Δήλωσης κυψελών διαχείμασης

Τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών (τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης) μπορούν να εκδοθούν από 01/08/2017 έως 20/05/2018 συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις

2.Για τη Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

 Οι μελισσοκόμοι μπορούν να κάνουν αίτηση για τη δράση στήριξης της νομαδικής μελισσοκομίας (μετακινήσεις) το αργότερο μέχρι 20/01/2018.

Δικαιούχοι είναι:

-Οι επαγγελματίες μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης (περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ)

-Όσοι έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο

-Όσοι έχουν κάνει δήλωση κυψελών διαχείμασης

-Όσοι έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ)

-Όσοι έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000€

Οι μελισσοκόμοι πρέπει να έχουν μαζί τους:

1) θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο

2) αστυνομική ταυτότητα

3) αντίγραφο δήλωσης κυψελών διαχείμασης

4) βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ

5) φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης

6) το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

7) άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ αυτοκινήτου τους

8) για τους συνταξιούχους ΟΓΑ:  φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας θεώρησης του βιβλιάριου ΟΓΑ. Το βιβλιάριο του ΟΓΑ πρέπει να είναι σε ισχύ.

Οι μετακινήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης -διαχείμασης του μελισσοκομείου, σε απόσταση τουλάχιστον 50 χλμ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462 3 53081 κ. Μαρία Νικολαΐδου.