Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Στήνεται μηχανισμός για «πανευρωπαϊκές» κατασχέσεις λογαριασμών

ΘΑ τεθεί σε ισχύ μετά την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Τις πανευρωπαϊκές κατασχέσεις λογαριασμών ενέκρινε η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων των κρατών-μελών της ΕΕ, η οποία ήλθε σε συμφωνία για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Διαταγής Διατήρησης Λογαριασμού.

Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού στοχεύει…

στη διευκόλυνση της ανάκτησης οφειλών από πολίτες και επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα.

Με την Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού οι πιστωτές θα έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το που τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς οι οφειλέτες τους και να εκδίδουν διαταγές δέσμευσης των λογαριασμών μέχρι του ύψους της οφειλής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου ένα εκατομμύριο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ε.Ε. αντιμετωπίζουν προβλήματα με οφειλές από το εξωτερικό. Κάθε χρόνο διαγράφονται χωρίς λόγο χρέη έως και 600 εκατ. ευρώ, επειδή οι επιχειρήσεις διστάζουν να ακολουθήσουν τις δαπανηρές και περίπλοκες διαδικασίες που θα απαιτούσε η προσφυγή τους στη δικαιοσύνη σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Η διαδικασία θα γίνεται υπό συγκεκριμένες, κοινές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως της χώρας όπου βρίσκεται το αρμόδιο δικαστήριο. Έτσι, θα περιοριστεί το κόστος και οι καθυστερήσεις για τους πιστωτές που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την έκδοση και εκτέλεση μιας διαταγής διατήρησης λογαριασμού και θα αποτρέπεται η μεταβίβαση ή απόσυρση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται εντός της Ε.Ε.

Η ευρωπαϊκή διαδικασία θα είναι διαθέσιμη σε πολίτες και επιχειρήσεις ως εναλλακτική λύση στις υπάρχουσες διαδικασίες που προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Μέχρι σήμερα, οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εκτέλεσης μιας δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου, διέπονταν αποκλειστικά από τις εθνικές έννομες τάξεις.

Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.