Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΓΙΑΤΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΣ

Η Ελληνικότητα της Μακεδονίας από αρχαιοτάτων χρόνων.  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1908

ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ     ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

                    

Περδίκας     Α΄    700 – 652  π. Χ.

Αργαίος       Α΄    652 – 621    » »

Φίλιππος     Α΄    621 – 588    » »

Αερόπους    Α΄    588 – 568    » »

Αλκέτας        Α΄    568 – 540   » »

Αμύντας       Α΄     540 – 498   » »

Αλέξανδρος Α΄     498 – 454   » »

Αλκέτας       Β΄     454 – 448   » »

Περδίκας     Β΄ και ο αδελφός αυτού Φίλιππος   448 – 413 » »

Αρχέλαος    Α΄      413 – 399  » »

Αερόπους    Β΄     399 – 393    » »

Αμύντας       Β΄     393 – 391    » »

Αργαίος        Β΄     391 – 390    » »

Αμύντας        Β΄  (Β΄ βασιλεία)  390 – 369    » »

Αλέξανδρος  Β΄           369 – 368    » »

Πτολεμαίος Αλωρίτης  368 – 365    » »

Περδίκας        Γ’           365 – 360    » »

Φίλιππος       Β’           359 – 336    » »

Αλέξανδρος ο Μέγας 336 – 323    » »

                             ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

                                                   ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ

                                               (Από του έτους 867 μέχρι του 1056)

                             

Βασίλειος      Α΄   ο Μακεδών      867 – 886   

Λέων              ΣΤ ΄  ο Σοφός          886 – 912    

Κωνσταντίνος  Α΄  ο Πορφυρογέννητος   912 – 919    

Ρωμανός         Α΄   ο Λεκαπήνος     920 – 645

Ρωμανός ο      Β΄                               959 – 963    

Νικηφόρος       Β΄ ο Φωκάς             963 – 999    

Ιωάννης           Α΄  ο Τσιμισκής        969 – 976    

Βασίλειος         Β΄  ο Βουλγαροκτόνος  976 – 1025  

Κωνσταντίνος   Η΄                           1025 – 1028

Ρωμανός            Γ΄    ο Αργυρός     1028 – 1034  

Μιχαήλ              Δ΄  ο Παφλαγών    1034 –  1041  

Μιχαήλ                Ε΄  ο Καλαφάτης  1041 –  1042  

Κωνσταντίνος  Θ΄ ο Μονομάχος   1043 –  1055  

Θεοδώρα                                           1055 –  1056  

                                            

«Αι κτήσεις των Βουλγάρων και εν Θράκη και εν Μακεδονία είχον χαρακτήρα παροδικών αρπαγών. Τας χώρας ταύτας κατείχον οι Βούλγαροι βραχύτατον χρόνον, δηλαδή από της κατακτήσεως της Μακεδονίας το 870 μέχρι της πρώτης Μακεδονικής επαναστάσεως το 930, το όλον 60 έτη. Άραγε είναι δυνατόν να στηρίζει τις εις τούτο οιαδήποτε ιστορικά δικαιώματα;». 

(Ν. ΔOΥPNΩΒΩ)

« O κρίσιμος άγων του Ελληνισμού θέλει διεξαχθεί ουχί πλέον κατά της Τουρκίας, αλλά κατά των Σλάβων εν γένει διότι, παρά τον γενόμενον πόλεμον, ο μέγας εχθρός του ‘Ελληνισμού δεν είναι ό κλίνων προς την ’Ασίαν Τούρκος, αλλ’ η δύναμις, ήτις διεκδικεί υπέρ εαυτής την Χερσόνησον του Αίμου ».

(MAX NORDAU)

                               Πηγή: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ   1908

Σύμφωνα με τον Μεγάλο Φιλέλληνα – διεθνούς φήμης Βρετανό καθηγητή Νίκολας Χάμμοντ «Nicholas G.L. Hammond»- Νίκολας Τζέφρι Λεμπριέρ Χάμοντ.), οι Σλάβοι εμφανίζονται εις τα βόρεια σύνορα της Ελλάδος τον 6ον μ. Χ. αιώνα. Ήταν η αρχαία Δαρδανία και οι Σλάβοι κατοικούσαν από το Κουμάνοβο και επάνω…….

 

 

ΓΑΛΑΤΕΙΑ Ν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Το γένος Αθανασίου Κων. Γκούμα.