Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εμποροπανήγυρη Βεντζίων Γρεβενών (Παζάρι Βεντζίων)

Γράφει ο Βασίλης Αποστόλου

Ένα από τα ονομαστότερα παζάρια στην Περιφέρεια Γρεβενών και το μοναδικό στα Βέντζια στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ήταν το Βέντζι παζάρ που τελούνταν κατ’ έτος στον οικισμό Βέντζι (νυν Κέντρο). Πωλητές, αγοραστές, πανηγυριώτες προσέρχονταν όχι μόνο από την περιφέρεια Βεντζίων αλλά κι από Κοζάνη, Σιάτιστα, Δεσκάτη.
Η κοινότητα Κνίδης με ενέργειές της κατόρθωσε το 1929 να μεταθέσει τον τόπο της πανηγύρεως στην Κοπρίβα με πρώτο έτος τέλεσης το 1930.
Ο κλητήρ της κοινότητας Ελάτης Αθ. Κούσιας επέδωκε στις 3 Μαΐου 1937 ημέρα Τρίτη στους κοινοτικούς συμβούλους κ.κ. Φώτιο Νάνο, Ιωάννην Μπούνταν και Κων/νον Γρίβαν την πρόσκλησιν του προέδρου «περί τελέσεως ετησίας εμποροπανηγύρεως εν Κέντρω Γρεβενών». Το κ.σ με πρόεδρο το Χρ.Κούσια παμψηφεί αποφασίζει την τέλεση εν Κέντρω ετησίας εμποροπανηγύρεως διαρκείας τριών ημερών κατά το από 25ης Αυγούστου μέχρι της 5ης Σεπτεμβρίου εκάστου έτους χρονικό διάστημα προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιφέρειας Κέντρου οι οποίοι τυγχάνουν κυρίως κτηνοτρόφοι, διότι η κοινότης απέχει 12 ώρες από την επαρχιακή πόλη των Γρεβενών, 15 ώρες από τη Σιάτιστα και 12 ώρες από Κοζάνη και δε δύναται η περιφέρεια να διαθέσει τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα αυτής εις άλλας εμποροπανηγύρεις.

pazari knidi

Ο έπαρχος Γρεβενών στις 18 Αυγούστου 1937 με έγγραφο στο Νομάρχη σχετικά με την εμποροπανήγυρη Κέντρου τοποθετείται ως ακολούθως:
1. Στις 14-7-37 υποβλήθηκε αναφορά των κοινοτήτων Κέντρου, Σαρακίνης, Ποντινής και Τουρνικίου σχετικά με την τέλεση εμποροπανήγυρης στον οικισμό Κέντρο στα τέλη Αυγούστου εκάστου έτους. 2. Με διαταγή του υπουργείου Οικονομικών 10-8-37 διετάχθημεν να απαντήσουμε για την καταλληλότητα του χρόνου τέλεσης της εμποροπανήγυρης στην κοινότητα Κέντρου δεδομένου ότι η ημερομηνία συμπίπτει με την εμποροπανήγυρη Κνίδης και η ταυτόχρονη τέλεση θα παραβλάψει ουσιωδώς τα συμφέροντα της κοινότητας Κνίδης. 3. Ανακοινώσαμε στον πρόεδρο Κέντρου ότι η ετησία εμποροπανήγυρη στην κοινότητα Κνίδης είναι αρκετή για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της περιφέρειας Βεντζίων. 4. Σε περίπτωση που η κοινότητα Κέντρου επιμένει στην τέλεση της εμποροπανήγυρης σε συνεννόηση με τις γειτονικές κοινότητες να ορίσει ημερομηνία απέχουσα δύο μήνες τουλάχιστον από τη χρονολογία τελέσεως της ημερομηνίας Κνίδης.
Ο Υπουργός οικονομικών Ι. Αρβανίτης στις 13-10-37 έχοντας υπόψη το έγγραφο της Νομαρχίας Κοζάνης γνωρίζει ότι δεν εγκρίνει την τέλεση ετήσιας εμποροπανήγυρης στην κοινότητα Κέντρου καθ’ όσον η τελουμένη στην κοινότητα Κνίδης εξυπηρετεί πλήρως τα συμφέροντα της περιφέρειας Βεντζίων.
Ο Έπαρχος Γρεβενών στις 18-6-38 υποβάλλει στο Νομάρχη Κοζάνης τις αποφάσεις των συμβουλίων των κοινοτήτων Ποντινής, Σαρακίνης, Παλαιοχωρίου και Ελάτης περί τελέσεως ετησίας εμποροπανηγύρεως εν Κέντρω κατά το από 25ης Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Σύμφωνα με τον Έπαρχο ο ορισθείς χρόνος δια την τέλεση της εμποροπανηγύρεως Κέντρου δε θεωρείται κατάλληλος, καθόσον κατά την ιδίαν περίπου εποχή ήτοι κατά το Αον ή Βον δεκαήμερο του Σ/μβρίου τελείται ετησία εμποροπανήγυρις και εις την γειτονική κοινότητα Κνίδης και κατά συνέπεια η ταυτόχρονος σχεδόν τέλεση εμποροπανηγύρεων εις αμφοτέρας τις ανωτέρω κοινότητες θέλει παραβλάψει ουσιωδώς τα συμφέροντα της κοινότητας Κνίδης (60/670).
Η κοινότης με ενέργειες του προέδρου κ. Ε. Ιωαννίδη κατόρθωσε με νόμο «Περί συστάσεως εμποροπανηγύρεως εν τη κοινότητι Κέντρου ΦΕΚ 467 της 2 Νοεμβρίου 1939 (Τεύχος Α΄) η τέλεσις ετησίας εμποροπανηγύρεως εν τη κοινότητι Κέντρου του Νομού Κοζάνης από της 9ης μέχρι της 12ης Αυγούστου εκάστου έτους», να τελεσθεί το 1940 η γνωστή εμποροπανήγυρη.
Η εμπορική πανήγυρη μετά την ανασύστασή της πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Αυγούστου 1940 (Μ.Β 28-7-40).