Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κατάσταση Οικογενειών ΒΑΝΤΣΙΚΟΥ (ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) του 1884

 Ο κ. ΘΩΜΑΣ ΑΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός από το Βαντσικό (Κυδωνιές) ΓΡΕΒΕΝΩΝ,  μας παραχώρησε την Ονοµαστική Κατάσταση των Οικογενειών του χωριού, µε ημερομηνία 29/10/1884 α/α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ α/α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΒΑΝΤΣΙΚΟΥ (ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1884

 

1 Μήτρος Καµπούρη

2 Νικόλας Καµπούρη

3 Παπανικόλας

4 Γιάννης Βαγγέλη ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

5 Βασίλης Νεκτάριου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

6 Νικόλας Βαγγέλη ΝΤΟΝΑΣ

7 Παπαδιά Λίνα

8 Στέργιος Τόνας ΝΤΟΝΑΣ

9 ∆ηµήτρης Τόνας ΝΤΟΝΑΣ

10 Βαρσάµης

11 Στέργιος Κωνσταντσιώτη ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ

12 Γιώργος ∆έσσου

13 Παναγιώτης ∆έσσου

14 Γρηγόρης Βαγγέλη ΝΤΟΝΑΣ

15 Κωνσταντή Βαγγελης Είχε σύζυγο του Σιόρµπα αδελφή

16 Θανάσης Τζέµος

17 ∆ηµήτρης Φύλλη ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ

18 Θύµιος Τζέµος

19 Παπαχριστόδουλος ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΥ Κοσµά,παππούς

20 Τάνα Τσάτσου ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ

21 Γρηγόρης Μπασδέκη

22 ∆ιαµάντινα ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ

23 Βασίλης Μπασδέκη

24 Θύµιος Τσούµκα ΤΖΟΥΜΚΑΣ

25 ∆ηµήτρης Στάµος

26 Θανάσης Στάµος

27 ∆ηµήτρης Αλέξη

28 Θανάσης Τσάτα

29 Γιάννης Κυρατσή

30 Μιχάλης Θανάση ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

31 Βαγγέλης Θανάση ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

32 Θύµιος Κωνσταντή ΜΠΟΥΚΑΤΣΕΛΑ

33 ∆ηµήτρης Πάρπα ΜΠΑΡΜΠΑ

34 Γιώργος Πάρπα ΜΠΑΡΜΠΑ

35 Στέργιος Τσότση ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

36 Παναγιώτης Τσότση ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

37 Μιχάλης Σαµαρά ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

38 Γιώργος Τσότση

39 ∆ηµήτρης Καραουστά

40 Βασίλης Τσότσης

41 Θύµιος Γκαµίτη ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ

42 Βασίλης Λάµπρου

43 ∆ηµήτρης Γκόνα

44 Νικόλας Μέτα

45 Γιώργος Τσίκνας

46 Τζόνα ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΕΥΘ.σπίτι

47 Βαγγέλης Αναγνώστης

48 Παπακώσταινα

49 Θανάσης Αδάµου

50 Γιώργος Χονδρογιάννη

51 Γιώργος Λάζος

52 Τσένια Νίτσας ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗ

53 Τσαµπαρλή

54 Γιώργος Κατσούλη ΚΑΛΤΣΟΥΝΑΣ

55 Χρίστος Κατσούλη ΚΑΛΤΣΟΥΝΑΣ

56 Αναστάσης Λάζος

57 Χρίστος Λάζος

58 Παναγιώτης Ζίκας Χτυπούσε τη στάµνα..

59 Βασίλης Τσιάτα

60 Γιάννης Πιτσανιώτη

61 Γιάννης Tώνα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

62 Κυριαζήνινα ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η

63 Στέργιος Tώνα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

64 Γούλας Παναγιώτη ΣΙΟΡΜΠΑΣ

65 Γιώργος Παπαδόπουλος

66 Σούλης Γκίνη

67 Γιάννης Τόσκας

68 Γιώργος Πλαζοµίτη

Βασίλης Ζιάννας

70 Παπαβασίλης ZIANA

71 ∆ηµήτρης Αδάµου

72 Γιάννης Χρίστου ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

73 Βασίλης Χρίστου ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 74 Θανάσης Χρίστου ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 75 Μήτρος Ζιάκα ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΟΥΚΑΤΣΕΛΑ 76 Μίχος Χρίστου ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑ 77 Θύµιος Θανάση ΜΑΡΟΥΤΣΕΛΑΣ

78 Χρίστος Αντώνη ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

79 Στέργιος Τσήρος ΤΖΗΡΟΣ

80 Νικόλας Τσήρος ΤΖΗΡΟΣ

81 Βασίλης Τσήρος ΤΖΗΡΟΣ

82 Κώστας Βέργος

83 Γιώργος Νταϊλιάνη

84 Λάµπρος Τσήρος ΤΖΗΡΟΣ

85 Θανάσης Πιτσέλη ΚΑΡΕΤΣΟΣ

86 Αναστάσης Βέργος

87 Στέργιος Βέργος

88 Χαρίσινα ΒΕΡΓΟΥ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Πηγή: ∆ιασωθείσα κατάσταση απο τον εγγονό του Βασίλη Χρήστου, Ανδρέα Πέτρου Χριστόπουλου