Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Έκδοση Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση δράσεων επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών Α’θμιας και Β’θμιας υγείας

Έκδοση Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση δράσεων επέκτασης και αναβάθμισης

υποδομών Α’θμιας και Β’θμιας υγείας εντός της περιοχής παρέμβασης της Ολοκληρωμένης

Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των Λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 300.000 €,

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε Πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 €, που αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών Α’θμιας και Β’θμιας Υγείας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Η χρηματοδότηση αφορά σε έργα για τη βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών υγείας, με προτεραιότητα στην ολοκλήρωση του δικτύου υποδομών και εξοπλισμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτής της Πρόσκλησης θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του 3ου Πυλώνα Ανάπτυξης της ΟΧΕ/«Βελτίωση Διασύνδεσης, Πρόσβασης και Οργάνωσης Υποδομών και Υπηρεσιών» και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου 3.3/«Βελτίωση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας» και θα πρέπει να χωροθετούνται εντός των περιοχών παρέμβασης της ΟΧΕ για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας.

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχει η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας καθώς και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με αυτήν.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 9 – «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, από 04/05/2020 έως 30/08/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κλπ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.