Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Νέο Πρόγραμμα για εργαζόμενους με σκοπό την Αναβάθμισης των δεξιοτήτων με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 150.000 εργαζόμενους από όλους τους παραγωγικούς κλάδους τη οικονομίας.  Αφορά την παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών, η οποία θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων – δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν έργο και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Εργαζομένων για κατάρτιση μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.
Μετά την υποβολή της αίτησης η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με την πρόσκληση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι ωφελούμενοι επιλέγουν το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης, στην οποία δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, για τις επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που επιλέγουν (όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κλπ, για το περιεχόμενο του προγράμματος, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και τον πάροχο κατάρτισης.
Κάθε ενδιαφερόμενος εργαζόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλει μια αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και  Ανθεκτικότητας, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις κατά την υποβολή της αίτησης.
Σημειώνεται ότι, όπως ορίζεται στο άρθρο 34 παρ.2 του Ν.4921/2022 (ΦΕΚ:75/Α/18.4.2022), δεν μπορεί να επιδοτηθεί ως ωφελούμενος σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, όποιος έχει καταρτισθεί στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη, πριν από τη
δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
Οι εργαζόμενοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων της παρούσης, θα πρέπει να είναι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη φάση υποβολής της αίτησης και κατά τη φάση έναρξης του τμήματος. Σημειώνεται ότι, η εργασία θα ελέγχεται αυτόματα, με τη διασταύρωση των στοιχείων που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Π.Σ.Εργάνη).
Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν(όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κλπ) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Η ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΛΜΒΑΝΕΙ

  • Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 400€ (αναλόγως των ωρών κατάρτισης του προγράμματος επιλογής τους.)
  • Κατάρτιση διάρκειας έως 80 ωρών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνόλου των ωρών κάθε
προγράμματος, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση) η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες. Η καταληκτική ώρα της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00.

Πληροφορίες στο τηλεφωνο επικοινωνίας 2462400176 η 6977907510

και στα mail: aristoteleiokek@gmail.com και στο tsapatsarip@gmail.com

ΔΥΠΑ: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

Αντικείμενο της Δράσης:

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων σε 80.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ. Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανακατάρτιση σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Ωφελούμενοι και Δικαίωμα συμμετοχής:

1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ

2. Να έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος ηλικίας τους

3. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Αντικείμενο κατάρτισης:

Αφορά τις ψηφιακές και τις πράσινες δεξιότητες με δικαίωμα επιλογής του προγράμματος κατάρτισης από τον ίδιο τον καταρτιζόμενο και πιστοποίηση κατά ISO 17024

Διάρκεια κατάρτισης: 50-200 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο.

Εκπαιδευτικό επίδομα: έως και 1.000€ (5€/ώρα).

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με συνδυασμό διά ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο +302462400176 και στο +306986211437 δηλώνοντας την συμμετοχή σας ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.