Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 1η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 11 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείο Δημάρχου
Θέμα 1ο Έγκριση της αριθμ. 1/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. σχετικά με την υποβολή αιτήματος σύναψης δανείου εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. με την Τράπεζα Πειραιώς.

Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, η Δημοτική Επιχείρηση με την υπ’ αριθμ. 200/2015 απόφασή της, αποφάσισε την υπαγωγή της στο Ν. 4337/2015 είτε με την καταβολή ποσού ύψους 98.999,53 € είτε, σε περίπτωση επανακατανομής των ήδη εισπραχθέντων ποσών από τη Δ.Ο.Υ. Κοζάνης συμμέτρως και αναλογικά σε κάθε επιμέρους απόφαση επιβολής προστίμου, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε επιπλέον ποσού εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 90 ημερών από τη δημοσίευση του Ν. 4337/2015 ήτοι μέχρι την 15/1/2016.
Ελλείψει διαθεσίμων λόγω κλοπής από την έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης την 5-1-2016 ποσού περίπου 113.000,00 € το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. με την αριθμ. 1/2016 απόφασή του, αποφάσισε την υποβολή αιτήματος δανειοδότησης στην Τράπεζα Πειραιώς ποσού 100.000,00€.
Λόγω του γεγονότος ότι η δανειοδότηση της επιχείρησης κρίνεται αναγκαία για τη βιωσιμότητά της και η προθεσμία υπαγωγής στο Ν. 4337/2015 λήγει την 15/1/2016 μέχρι την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η έγκριση της δανειοδότησης από την Τράπεζα Πειραιώς καθώς και η καταβολή του ποσού σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 38748/10-12-2015 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, κρίνεται ότι το θέμα είναι κατεπείγον και συνεπώς χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας