Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τα θέματα της 17ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στη 1 Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 1ο Έγκριση τοποθέτησης σε θέσεις της Λαϊκής Αγοράς Δήμου Γρεβενών υφιστάμενων δραστηριοποιούμενων πωλητών
Θέμα 2ο Έγκριση διεξαγωγής εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Γρεβενών έτους 2022

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Επανακατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (OΠΔ) Δήμου Γρεβενών έτους 2022 και των Νομικών Προσώπων του (Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού και Δημοτική επιχείρηση Κοινωφελούς έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.)”
Θέμα 4ο Έγκριση της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα 5ο Έγκριση του 11ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 6ο Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα 7ο Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Γρεβενών ως νέο Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)
Θέμα 8ο Μείωση μισθωμάτων (στεγασμένων και μη χώρων) δημοτικών ακινήτων για τα έτη 2021 και 2022 στο Δήμο Γρεβενών
Θέμα 9ο Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Γρεβενών

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:
1. Γρεβενών (για το 8ο θέμα)
2. Πολυνερίου (για το 8ο θέμα)
3. Περιβολίου (για το 8ο θέμα)
4. Ελευθέρου (για το 9ο θέμα)
5. Κυρακαλής (για το 9ο θέμα)
6. Μεγ. Σειρηνίου (για το 9ο θέμα)
7. Φελλίου (για το 9ο θέμα)

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Κοινοποίηση:
1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Ανδρέα Πάτση
2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Γεώργιο Κασαπίδη
3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Αθανάσιο Φωλίνα
4. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)
5. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων
6. M.M.E.
7. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)