Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Γ.Ε.ΜΗ.: Θέση επιχειρήσεων σε Αναστολή Καταχωρήσεων

Το Επιμελητήριο Γρεβενών ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Ν.4919/2022, άρθρο 29) από την 01/07/2022, όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης σημαντικών πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ, τίθενται σε Αναστολή Καταχώρισης δηλαδή, δεν θα δύνανται να υποβάλλουν οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., έως την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πράξεων που εκκρεμούν.

Οι λόγοι για τους οποίους εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. Νομικό Πρόσωπο τίθεται σε αναστολή καταχώρισης είναι οι εξής:

α) Αν αυτό δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται.

β) Αν αυτό παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες.

γ) Αν σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη θέση του, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης.

δ) Αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του.

ε) Αν δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου»

Εφιστούμε την προσοχή όλων των μελών μας  όπως ενεργήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 60522/10-06-2022 ( ΑΔΑ: 65ΩΗ46ΜΤΛΡ-6ΝΧ) εγκύκλιο της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου καθώς και ένας Οδηγός με σύντομες σχετικές ερωτήσεις-απαντήσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Γρεβενών .( https://www.epimelitiriogrevenon.gr)

                                                         

                           ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ