Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την  16ην   Μαρτίου  2021, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 18:30 μ.μ  λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  δια τηλεδιάσκεψης  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της WEBEX  της  CISCO

 

  1. Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Δεσκάτης οικονομικού έτους  2021

 

  1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2021  του Δήμου Δεσκάτης

 

 

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 

 

                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

 

                                                          Κόγιος Ν. Ζήσης