Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αιτήσεις στα δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Υγείας

Για το εκπαιδευτικό έτος 2015 – 2016, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας…

θα υποβάλλονται από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου 2015, ενώ η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων θα ολοκληρώνεται την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Επαγγελματιών Υγείας του υπουργείου, ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα καθορίζεται σε 30, δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10%, με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζομένων.

Τα τμήματα δύνανται να δημιουργηθούν εφόσον συμπληρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των 15 καταρτιζομένων, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, κατά τις οποίες υπάρχει τεκμηριωμένη εισήγηση από τον Διευθυντή του ΔΙΕΚ και ύστερα από απόφαση του Υπουργού Υγείας. Για τα ΔΙΕΚ των παραμεθορίων περιοχών ο ελάχιστος αριθμός των καταρτιζομένων καθορίζεται σε 10.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, τα τελικά αποτελέσματα ανά ειδικότητα – τμήμα ανακοινώνονται από τα κατά τόπους ΔΙΕΚ, αναρτώνται στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) στο διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί έκαστο ΔΙΕΚ και αποστέλλονται στο Υπουργείο Υγείας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, όπου λειτουργεί το ΔΙΕΚ, ορίζεται τριμελής επιτροπή που έχει ως έργο την οργάνωση και τη διεξαγωγή της επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο εν λόγω Δ.Ι.Ε.Κ. (άρθρο 58 του N. 4316/2014)

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά εγγραφής των καταρτιζομένων προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 5 και 6 της αριθμ. 5954/2014 Απόφασης του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (ΦΕΚ 1807 Β΄).

Τα μόρια κάθε υποψηφίου δύναται να ανακοινωθούν πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των μορίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί το ΔΙΕΚ, συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εξέταση όλων των ενστάσεων.

Η διαδικασία οριστικοποίησης των εγγραφών θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων των ΔΙΕΚ.

Τα στο πρόγραμμα σπουδών προβλεπόμενα μαθήματα διδάσκει το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και ο Διευθυντής που υπηρετούν στις καταργούμενες δυνάμει του Ν. 4186/2013 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Βοηθών Νοσηλευτών του Ν. 3475/2006 αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας. Επίσης, διδακτικό έργο δύνανται να παρέχουν ιατροί και νοσηλευτές του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί το ΔΙΕΚ άνευ αμοιβής.

Οι λοιπές ανάγκες του ΔΙΕΚ σε διοικητικό, λογιστικό, τεχνικό, βοηθητικό κ.λπ. προσωπικό καλύπτονται από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό (ΤΕ Επιμελητών) που υπηρετεί στις καταργούμενες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Βοηθών Νοσηλευτών καθώς και από προσωπικό του Νοσοκομείου, στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ. ανάλογα με τις δυνατότητές του.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της αριθμ. 5954/2014 απόφασης του υπουργού Παιδείας «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (ΦΕΚ 1807 Β΄) όπως ισχύει.

Για τις ειδικότητες που λειτουργούν τα ΔΙΕΚ αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι Οδηγοί σπουδών και τα Προγράμματα Σπουδών που καταρτίζονται από τη ΓΓΔΒΜ για τα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητάς της.