Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των Καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ και, ειδικότερα, των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 και 30 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ και τα παραρτήματα Α και Β.
Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου.
Την από 10-01-2020 (θέμα 1ο) σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ την 26 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.00, στην Αίθουσα Κων/νος Σκέντζιος Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

β) ορισμός δύο (2) μελών της για τον έλεγχο τήρησης των πρακτικών.

γ) Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (ή δύο μελών αν παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος) για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών προς εκλογή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, για την εκλογή εννέα (9) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι εννέα (9) ως αναπληρωματικών, καθώς και τριών (3) τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και μέχρι τριών (3) μελών ως αναπληρωματικών

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του όλου αριθμού των σωματείων – μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12.00, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία-ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων – μελών που θα παραβρεθούν.

ΓΡΕΒΕΝΑ, 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ