Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Βράβευση της ΔΙΑΔΥΜΑ για το έργο WASTE-C-CONTROL στα Best LIFE-Environment Projects 2014

Στα πλαίσια της Πράσινης εβδομάδας (Green Week), το σημαντικότερο ετήσιο συνεδρίο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής που γίνεται στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση βράβευσης των καλύτερων έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE+.

Ανάμεσα στα βραβευμένα σχέδια της κατηγορίας LIFE ENVIRONMENT ήταν και το έργο WASTE-C-CONTROL…

 που υλοποιείταιαπό κοινού από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. (Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας), την Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. (Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών), τη ΔΙΑΑΜΑΘ (Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) και τη ΔΕΔΙΣΑ (Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Χανίων).

Το έργο στόχευε στην ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων που θα επιτρέψουν στους  Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) την ουσιαστική μείωση των εκπομπών των Αερίων του Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) που προκύπτουν από τις δραστηριότητες Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) τους. Παράλληλα προέκρινε την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών της Ευρωπαϊκής πολιτικής (πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και ανακύκλωση, ενεργειακή πολιτική κ.λπ.) και νομοθεσίας (Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα), προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές ΑΦΘ με τη χρήση εναλλακτικών πρακτικών ΔΣΑ.   

Με την εφαρμογή των Δράσεων που προκρίθηκαν στο πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου Δράσης στη Δυτ. Μακεδονία (που περιλαμβάνουν τη Διαλογή στην Πηγή για τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα οργανικά απόβλητα, σε συνδυασμό με τη μηχανική επεξεργασία/ανακύκλωση & κομποστοποίηση των σύμμεικτων απορριμμάτων, προκειμένου την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ), υπολογίστηκε ότι δύναται να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών ΑΦΘ από τις δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων, σε περιφερειακό επίπεδο, κατά 36% (192 ktn CO2eq) την επόμενη 20ετία,  σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.