Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια»

«Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του Νέου Αναπτυξιακού (Ν. 4887/2022)

Η Αντιπεριφέρεια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ενημερώνει ότι ξεκινάει σήμερα η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο τρίτο κατά σειρά Καθεστώτος Ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» ΦΕΚ (Β΄5130/01-10-2022) του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη Ν. 4887/2022, προσθέτοντας έναν ακόμη τομέα, ίσως τον σημαντικότερο για την Περιφέρειάς μας, στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και των επενδυτών για την αλλαγή του παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου στην μεταλιγνιτική εποχή.

Η έγκριση του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Ιουνίου έχει ως αποτέλεσμα την επιπλέον ενίσχυση κατά 10% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στις περιοχές των εδαφικών σχεδίων της μετάβασης, και ως εκ τούτου και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Έτσι τα Ανώτατα ποσοστά περιφερειακής ενίσχυσης βάσει του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 διαμορφώνονται:

Περιοχή Μέγιστες Εντάσεις Ενίσχυσης
Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
Περιφέρεια Δυτική Μακεδονία 50 % 60% 70%

Και σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4α και β της προκήρυξης:

«4α. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα είδη ενισχύσεων της παρ. 3 του άρθρου 9.

β. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» για το έτος 2022 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 75.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και τα υπόλοιπα 75.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Πιο αναλυτικά, οι τομείς που μπορεί ο επενδυτής να δραστηριοποιηθεί είναι:

Φυτική Παραγωγή

Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως

 1. Συμβατική,πιστοποιημένηολοκληρωμένη,βιολογική,κ.λπ.
 2. υπαίθρια,υπόκάλυψη(θερμοκήπια,θάλαμοικαλλιέργειαςμανιταριώνθερμοκηπιακούτύπου,δικτυοκήπιακ.α.).

Ζωική Παραγωγή

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α΄/2012) και αφορούν ενδεικτικά σε:

 1. Βοοτροφικέςμονάδες,
 2. αιγοπροβατοτροφικές μονάδες,
 3. χοιροτροφικέςμονάδες,
 4. μονάδεςεκτροφήςγουνοφόρωνζώων,μονάδεςεκτροφήςθηραμάτωνκαιθηραματικώνειδώνμονάδεςεκτροφήςσαλιγκαριών,
 5. μονάδεςμελισσοκομίας,παραγωγήςμελιού,κεριούμελισσώνκαιλοιπώνπροϊόντωνκυψέλης,
 6. πτηνοτροφικέςμονάδες(μεορισμένουςπεριορισμούς&όρους),συμβατικέςεκτροφέςπουλερικών,πληνστρουθοκαμήλων,γιαπαραγωγήαυγώνήκρέατος,γιαεκσυγχρονισμόυφιστάμενωνμονάδων
 7. Πτηνοτροφείααναπαραγωγήςήκαιεκκολαπτήριααυγών,γιαεκσυγχρονισμόυφιστάμενωνμονάδων.

Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων μονάδων, μόνο όμως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.

Μεταποίηση Γεωργικών προϊόντων

Μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

 1. Κρέας–πουλερικά–κουνέλια(σφαγεία,μονάδεςπαραγωγήςκρεατο-σκευασμάτωνκαιπροϊόντωνμεβάσητοκρέας,αλλαντικών,μονάδεςδιαχείρισηςζωικώνυποπροϊόντων)
 2. Γάλα(μονάδεςαξιοποίησηςγάλακτοςκαιπαραγωγήςγαλακτοκομικώνπροϊόντων).
 3. Αυγά(τυποποίησησυσκευασίααυγών,παραγωγήνέωνπροϊόντων).Λοιπάζωικάπροϊόντα(Μέλι–Σηροτροφία–σαλιγκάρια).
 4. Ζωοτροφές
 5. Δημητριακά(παραγωγήαλεύρων,ξήρανσηδημητριακών,επεξεργασίαγιαπαραγωγήβύνης,αμύλου,γλουτένηςκ.λπ.).
 6. ΕλαιούχαΠροϊόντα(ελαιοτριβεία,ραφιναρίεςελαιολάδου,σπορελαιουργεία,μονάδεςεπεξεργασίαςβρώσιμωνελαιώνκ.λπ.).
 7. Οίνος.
 8. Οπωροκηπευτικά.
 9. Ξύδι(παραγωγήξυδιούαπόοίνο,απόφρούτακαιάλλεςγεωργικέςπρώτεςύλες).
 10. Αρωματικάκαιφαρμακευτικάφυτάγιατηνεπεξεργασίαξηράςδρόγης.
 11. Επεξεργασίαζαχαρότευτλωνκαιζαχαροκάλαμου.
 12. Επεξεργασίαλιναριούκαιβιομηχανικήςκάνναβης.
 13. Επεξεργασίαφυσικούακατέργαστουφελλούκαιαπορριμμάτωναυτού.

Επιλέξιμοι φορείς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Οι επιλέξιμοι φορείς που καλύπτει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. Εμπορικήεταιρεία
 2. Συνεταιρισμός
 3. Κοινωνικέςσυνεταιριστικέςεπιχειρήσεις
 4. ΑγροτικοίκαιΑστικοίσυνεταιρισμοί
 5. ΟμάδεςκαιΟργανώσειςΠαραγωγών
 6. ΑγροτικέςεταιρικέςσυμπράξειςτουΝ.4384/2016
 7. Δημόσιες,ΔημοτικέςΕπιχειρήσειςκαιθυγατρικέςτουςυπόπροϋποθέσεις
 8. Οιατομικέςεπιχειρήσειςμόνοστοκαθεστώς«Αγροδιατροφή-πρωτογενήςπαραγωγήκαιμεταποίησηγεωργικώνπροϊόντων-αλιείακαιυδατοκαλλιέργεια»μεανώτατοεπιλέξιμοκόστοςτις200.000€.
 9. Υπόίδρυσηήυπόσυγχώνευσηεταιρείες,μετηνπροϋπόθεσηναέχουνολοκληρώσειτιςδιαδικασίεςδημοσιότηταςπριναπότηνυποβολήτηςπρότασης.

Ελάχιστο ύψος επενδύσεων

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 • Μεγάλεςεπιχειρήσειςστοποσότων1.000.000
 • Μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000
 • Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ.-Αv), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://opsan. mindev.gov.gr)

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 3η Οκτωβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του 1ου κύκλου υποβολών η 30η Δεκεμβρίου 2022.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ της προκήρυξης εδώ.