Euromedica

euromedica ygeia

Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

ΚΕ.Π.ΚΑ. – ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Από 01.07.2019 δόθηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή ρύθμισης οφειλών των στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία με σκοπό την προστασία αυτής από καταδιωκτικά μέτρα.
Ο Νόμος αυτός αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εμπορικής ή μη ιδιότητας, που επιθυμούν την ρύθμιση προσωπικών ή επιχειρηματικών οφειλών τους, εφόσον έχουν υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε πρώτη κατοικία, η οποία χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. 
Οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούνται για την υπαγωγή κάποιου στις διατάξεις του νόμου είναι οι εξής:
1) Να υπάρχει εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο που αποτελεί κύρια κατοικία του αιτούντος και βρίσκεται στην Ελλάδα. (αποκλειστική ή κατ’ ιδανικό μερίδιο πλήρη/ψιλή κυριότητα ή επικαρπία), 
2) Οι οφειλές του αιτούντος, που πρέπει να βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών στις 31.12.2018, να είναι εξασφαλισμένες με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία, να μην έχει παραχωρηθεί γι’ αυτές εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και να μην έχουν ρυθμιστεί ή να υφίσταται εκκρεμής αίτηση ρύθμισης με άλλη νομοθετική ρύθμιση (αρ.99επ. Ν.3588/2007, αρ.61-67 Ν.4307/2014, Ν.4469/2017)
3) Το ύψος των οφειλών κατά την ημερομηνία της αίτησης θα πρέπει να είναι έως α) 130.000 € ανά πιστωτή ή β) 100.000 € ανά πιστωτή αν περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.
4) Η αντικειμενική αξία της προστατευόμενης κατοικίας θα πρέπει να είναι έως α) 250.000 € ή β) 175.000 € αν περιλαμβάνονται στις οφειλές επιχειρηματικά δάνεια
5) Το οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου έτους θα πρέπει να είναι έως 12.500 € προσαυξημένο κατά α) 8.500 € για σύζυγο και β) 5.000 € για κάθε εξαρτώμενο μέλος μέχρι 3
6) Η ακίνητη περιουσία της οικογένειας και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος και του συζύγου πρέπει να έχουν αξία έως 80.000 € (κριτήριο που πρέπει να πληρείται όταν οι ρυθμιζόμενες οφειλές είναι άνω των 20.000 €) 
7) Οι καταθέσεις και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα της οικογένειας να μην υπερβαίνουν τις 15.000 €
8) Να μην έχει εκδοθεί α) οριστική απόφαση, που απέρριψε την αίτηση του Ν.3869/2010 για δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής ή για ύπαρξη επαρκούς περιουσίας ή β) οριστική απόφαση που έκανε δεκτή την αίτηση του Ν.3869/2010 αλλά ο οφειλέτης εξέπεσε ή καταγγέλθηκε το σχέδιο διευθέτησης οφειλών 
 
Η ρύθμιση που προβλέπεται συνίσταται στην αποπληρωμή ποσοστού 120% της εμπορικής αξίας του ακινήτου και επιτόκιο Euribor τριμήνου + 2% (ισόποσες τοκοχρεολυτικές δόσεις) σε χρονικό διάστημα έως 25 έτη με την προϋπόθεση κατά τη λήξη της περιόδου ο αιτών να μην υπερβαίνει το 80ο έτος, εκτός και αν συμβληθεί εγγυητής.
 
Τυχόν διαγραφή οφειλής υπάρχει όταν το σύνολο των οφειλών ανέρχεται σε μεγαλύτερο ύψος από το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας. 
 
Η ρύθμιση προβλέπει συνεισφορά του Δημοσίου στην προσδιορισθείσα δόση, που συνίσταται σε ποσοστό επί της μηνιαίας δόσης, από 20% έως 50% ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και δίνεται για εισοδήματα από 0 € έως 36.000 € για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με 3 εξαρτώμενα μέλη. 
 
Προστασία Κατοικίας-Αναστολή Πλειστηριασμού:
Από την κοινοποίηση της οριστικής αίτησης έως τη λήξη της διαδικασίας υπάρχει αυτοδίκαιη αναστολή πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας αιτούντος, προστασία που αντιτάσσεται στο σύνολο των πιστωτών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, (στους μη υπαγόμενους: από τη μεταγραφή της αίτησης στο βιβλίο μεταγραφών/κτηματολογικό φύλλο)
 
Σε περίπτωση που επιτευχθεί ρύθμιση με τουλάχιστον έναν πιστωτή συνεπάγεται, ότι δεν δύναται να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση στην κύρια κατοικία/λήψη ασφαλιστικών μέτρων/εγγραφή υποθήκης/τροπή προσημείωσης σε υποθήκη από οποιονδήποτε πιστωτή δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, προβλέπονται βέβαια και συγκεκριμένες εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό. 
 
Αποτυχία εξωδικαστικής ρύθμισης- Δυνατότητα Δικαστικής προσφυγής:
Αν ο αιτών ηλεκτρονικά την ρύθμιση κριθεί μη επιλέξιμος ή δεν επιτευχθεί συμφωνία μέσω της εξωδικαστικής αυτής διαδικασίας με όλους τους πιστωτές ή με μερικούς εκ των πιστωτών δικαιούται να προσφύγει δικαστικά στο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του αιτούντος εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την μη επιλεξιμότητα ή την μη υποβολή πρότασης ή την μη αποδοχή πρότασης.
 
Τα στοιχεία που απαιτούνται από τον αιτούντα κατά περίπτωση για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ρύθμισης και δεν αντλούνται αυτόματα από την φορολογική διοίκηση, είναι:
 
α) Στοιχεία τυχόν λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων, πέραν των Ι.Χ.Ε (λ.χ. πολύτιμα μέταλλα κλπ) ή ακινήτων σε αλλοδαπή 
β) Στοιχεία οφειλών σε λοιπούς πιστωτές, μη επιδεκτικούς ρύθμισης
γ) Πιστοποιητικό βαρών 
δ) ΑΑΓΗΣ 
ε)Έκθεση εκτιμητή (δυνητική)
στ) Ασφαλιστήριο για μεταφορικά μέσα
 
Στο παρόν δελτίου τύπου σκιαγραφούνται τα βασικά σημεία του νόμου και δεν αποδίδεται πλήρως η προβλεπόμενη νομοθεσία με τις τυχόν εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις.
Για περαιτέρω εξειδίκευση σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4605/2019 μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία μας κατά τις ημέρες λειτουργίας Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και ώρες 09:30 – 12:30. Τηλ : 2461042282
 
Για το ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής Μακεδονίας
 
Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Στ. Ιωαννίδης
 
Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Αγοραστός