Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κοινή επιστολή ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Ο.Ε.Ε., Τ.Ε.Ε. σχετικά με την Τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Δ.Μακεδονίας

Κοινή επιστολή προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας / Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κοζάνης, απέστειλαν τα τρία Επιστημονικά Επιμελητήρια (ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Ο.Ε.Ε., Τ.Ε.Ε.) για το θέμα της Τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η επιστολή αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην συνεδρίαση της 24ης-1-2018 με την υπ’ αριθμ. 3/18 απόφασή του αποφάσισε την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας,

Στο Σχέδιο του Νέου Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στον Πίνακα του Άρθρο 49 (Προϊστάμενοι Κεντρικής Υπηρεσίας – Περιφερειακών Υπηρεσιών), του Τμήματος Β’ (Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων), στην περιγραφή της κατηγορίας των υπαλλήλων που μπορούν να επιλεγούν για την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων του συνόλου των οργανικών μονάδων, συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή κατηγορίας ΤΕ, παρουσιάζοντας δηλαδή ως εξίσου δυνατές τις επιλογές υπαλλήλων των δύο κατηγοριών.

Έχοντας υπ’ όψη ότι:

i) οι λειτουργίες των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας προκειμένου να είναι σε θέση να λειτουργήσουν πληρέστερα και να ανταποκριθούν με επάρκεια στην αποστολή τους,  
απαιτούν επιλογή προϊσταμένων υπαλλήλων με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο γνωστικής υποδομής και τα πληρέστερα επαγγελματικά προσόντα,

ii) στο Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007) ‘’Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ’’, άρθρο 97, το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής:
α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και, τέλος, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ. β) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, προηγούνται οι υπάλληλοι ανώτερου βαθμού, με βάση την ιεραρχική κλίμακα των βαθμών του άρθρου 83. γ) Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και βαθμού δεν υπάρχει προβάδισμα. δ) Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα, δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών»,

iii) για την υποχρέωση τήρησης του προβαδίσματος των κατηγοριών στις επιλογές προϊσταμένων και για την εφαρμογή του άρθρο 97, του Ν.3528/2007 έχει αποφανθεί επίσης το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σε σχετικές αποφάσεις του (Αρ. Απόφ. ΔΕΑ 871/2016),

iv) η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείο Εσωτερικών, έχει εκδώσει την αριθ. ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ. 15725/18-6-2007 εγκύκλιο με θέμα «Προβάδισμα των κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων», στην οποία αναφέρεται ότι: ‘’Δεν είναι επιτρεπτό να συντρέχουν για την ίδια θέση προϊσταμένου υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών επί ίσοις όροις. Όπως έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το Συμβούλιο της Επικρατείας (Πρακτικό Επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθμ. 235/2005), σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, όπου προβλέπεται από τους οικείους οργανισμούς η πλήρωση θέσης προϊσταμένου από υπαλλήλους περισσότερων κατηγοριών, προηγούνται οι υπάλληλοι της ανώτερης κατηγορίας και ακολουθούν οι των άλλων κατηγοριών. Συνεπώς είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα, κατηγορίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας’’,

v) η Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ), η οποία διευκρινίζει κατ’ άρθρο τις τροποποιήσεις που επέφεραν ο Ν.4369/2016 (Α’ 33) διατάξεις άρθρου 29 και ο Ν.4464/2017(Α’ 46) διατάξεις του άρθρου δεύτερο στο Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), για το θέμα δε του προβαδίσματος των κατηγοριών αναφέρει τα εξής:
‘’Όταν οι οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπουν διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού (π.χ. υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού), τότε δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών. Όταν, όμως, από τις οικείες οργανικές διατάξεις, προβλέπεται δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου «εν ελλείψει» υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας, τότε ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών (άρθρο 97 του Υ.Κ.) και οι υπάλληλοι της κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα μπορούν να συμμετέχουν στην κρίση μόνο αφού εξαντληθούν οι υποψήφιοι της προβαδίζουσας κατηγορίας, ακόμη και με τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιλογής που ορίζονται στις διατάξεις του Υ.Κ.’’,

vi) και τέλος την υπ’ αριθμ. 2817/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία εκδόθηκε στις 16/1/2018 σχετικά με το θεσπιζόμενο από το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπάλληλων ΝΠΔΔ, προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, η οποία ακυρώνει το ΠΔ 149/2010 (Α’ 242/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» κατά το μέρος που στις διατάξεις του, που αφορούν στον ορισμό προϊσταμένων στις σχετικές οργανικές μονάδες, ορίζεται ότι επιλέγονται διαζευκτικά υπάλληλοι διαφορετικής κατηγορίες (ΠΕ ή ΤΕ), χωρίς να ορίζεται ότι η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ, και σαφώς ορίζει ότι το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες,

παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου στην περιγραφή της κατηγορίας των υπαλλήλων που μπορούν να επιλεγούν για την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων του συνόλου των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, να αλλαχθεί η λανθασμένη κατά την άποψή μας διατύπωση ως εξής: ‘’…υπάλληλοι κλάδων ΠΕ και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ’’ ώστε να εφαρμοστεί τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή συνεργασία επί του θέματος.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ.
Θεόδωρος Γ. Σιόγκας

Ο Πρόεδρος
της Τ.Δ. Ο.Ε.Ε. / 5ο Π.Τ.Δ.Μ.
Εμμανουήλ Ι. Καρακάσης

Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. / Τ.Δ.Μ.
Δημήτρης Σ. Μαυροματίδης