Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Θέμα    1οΈγκριση του σχεδιασμού και έναρξης των διαδικασιών διαβούλευσης για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)  Γρεβενών για την Προγραμματική περίοδο 2021 – 2027

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    2οΑντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α.&Α.)
Θέμα    3οΤροποποίηση της αριθμ. 344/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/2006), ως προς το μέλος της επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία
Θέμα    4οΤροποποίηση της αριθμ. 2/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για τη συγκρότηση των Σχολικών Συμβουλίων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών” ως προς τον αιρετό εκπρόσωπο
Θέμα    5οΤροποποίηση της αριθμ. 53/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έργο: Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ Κατηγορίας Δ.Θ.: “Κλέφτη Πηγάδι” Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών Δήμου Γρεβενών, Νομού Γρεβενών” ως προς το μέλος της Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (άρθρο 6) της Προγραμματικής Σύμβασης
Θέμα    6οΤροποποίηση της αριθμ. 220/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση διεξαγωγής εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Γρεβενών” ως προς τον ορισμό μελών της επιτροπής διεξαγωγής εμποροπανήγυρης
Θέμα    7οΕπικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022
Θέμα    8οΕτήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και έκτακτου (με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.) προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2024

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    9οΈγκριση του 11ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα  10οΈγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα  11οΈγκριση πρωτοκόλλων πιστοποίησης προσωρινής παραλαβής για τη σύμβαση παροχής συγκοινωνιακού έργου με την εταιρεία “Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Γρεβενών Α.Ε.”
Θέμα  12οΕκμίσθωση Δημοτικού γεωτεμαχίου της Κοινότητας Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Κωνσταντίνου Δάσκαλου του Δημητρίου)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα  13οΔιάλυση σύμβασης του έργου: “Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας (έτος 2018)
Θέμα  14οΈγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας υποβολής – ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη καταχώρησης της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Θέμα  15οΈγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά” (Α.Μ. 64/2009)
Θέμα  16οΈγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Δημοτική οδοποιία 2020” (Α.Μ. 5/2020)
Θέμα  17οΈγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση Αθλητικών Υποδομών του Δήμου (έτους 2019)”   (Α.Μ. 16/2020)
Θέμα  18οΈγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – Κατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικών Διαμερισμάτων (έτους 2020)” (Α.Μ. 74/2020)
Θέμα  19οΈγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 135/2018)
Θέμα  20οΈγκριση του 3ου Α.Π.Ε. & 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τροποποίηση της αρχικής σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθεσμίας (Α.Μ. 41/2018)
Θέμα  21οΈγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και λοιπών δράσεων”  (Α.Μ. 73/2018)
Θέμα  22οΈγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Βελτίωση – συντήρηση δημοτικών χώρων έτους 2020” (Α.Μ. 44/2020)
Θέμα  23οΣυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Κρανιάς” (Α.Μ. 11/2019)

Διεύθυνση Πολεοδομίας Δόμησης

Θέμα  24οΠαραχώρηση χρήσης του ξενώνα στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών)
Θέμα  25οΠαραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου (πρώην 2θέσιου Δημοτικού Σχολείου) της Κοινότητας Βατολάκκου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Πολιτιστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Βατολάκκου)

Διεύθυνση Κ.Ε.Π.

Θέμα  26οΣυγχώνευση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΚΕΠ 0907 Δ.Ε. Σμίξης του Δήμου Γρεβενών με το ΚΕΠ 0710 Δ.Ε. Θ.Ζιάκα του ιδίου Δήμου

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Θέμα  27οΥλοτομία μέρους (7,99 Ha) του δασικού τμήματος 9 του Δημοτικού Δάσους Καλαμιτσίου έτους 2023
Θέμα  28οΥλοτομία του 1/3 του δασικού τμήματος 18 του Δημοτικού Δάσους Καλοχίου για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του οικισμού Καλοχίου για το έτος 2023
Θέμα  29οΥλοτομία του δασικού τμήματος 3 του Δημοτικού Δάσους Καλοχίου έτους 2023
Θέμα  30οΥλοτομία της συστάδας 6β του Δημοτικού Δάσους “Παγούνι” Δεσπότη Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων έτους 2023
Θέμα  31οΥλοτομία συστάδας 1ζ του Δημοτικού Δάσους “Μαυραναίων” οικισμού Σταυρού για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του οικισμού Σταυρού της Κοινότητας Μαυραναίων για το έτος 2023
Θέμα  32οΥλοτομία του δασικού τμήματος 1 του Δημοτικού Δάσους “Φιλιππαίων” της Κοινότητας Φιλιππαίων για το έτος 2023
Θέμα  33οΥλοτομία συστάδας 3α του Δημοτικού Δάσους “Φιλιππαίων” της Κοινότητας Φιλιππαίων για το έτος 2023

Ειδικά Θέματα

Θέμα  34οΈγκριση της αριθμ. 17/2023 απόφαση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.) με θέμα: “Έγκριση 2ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2023”

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

  1. Μυρσίνης (για το 12ο θέμα)
  2. Αγίου Γεωργίου (για το 24ο θέμα)
  3. Βατολάκκου (για το 25ο θέμα)
  4. Σμίξης (για το 26ο θέμα)
  5. Γρεβενών (για το 27ο θέμα)
  6. Καλοχίου (για το 28ο & 29ο θέμα)
  7. Αγίων Θεοδώρων (για το 30ο θέμα)
  8. Μαυραναίων (για το 31ο θέμα)
  9. Φιλιππαίων (για το 32ο & 33ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα