Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ,  στην 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών,   που θα πραγματοποιηθεί  στις  6 Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα    1ο Κοπή ενός (1) δένδρου – καρυδιάς στον οικισμό Πολυνερίου της Κοινότητας Πολυνερίου, σύμφωνα με την 6/2022 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Θέμα    2ο Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    3ο Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    4ο Έγκριση του 9ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή 
Θέμα    5ο Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού καταστήματος (κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων) της Κοινότητας  Έξαρχου (αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Έξαρχου Γρεβενών “Ο Μπούρινος”)
 
Ειδικά Θέματα
Θέμα   6ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι η εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών και η παράσταση και εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων (προσωρινή διαταγή), στρεφόμενη μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Γρεβενών, με ημερομηνία κατάθεσης απόψεων την 29η/04/2022, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο και τον χειρισμό εν γένει της υπόθεσης προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου. 
 
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: 
1. Πολυνερίου (για το 1ο θέμα)
2. Έξαρχου (για το 5ο θέμα)
 
Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.
   
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Φωτεινή  Τζουβάρα