Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

3η Προκήρυξη – Υποβολή Προτάσεων στο Πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ), με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Γρεβενών- Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ», (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.), καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι (δικαιούχοι)…

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή προτάσεων.

 

{youtube}B594jUNVIAg|560|368{/youtube}

Η περιοχή παρέμβασης είναι ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος η οποία αποτελείται από τον Δήμο Δεσκάτης και όσον αφορά τον Δήμο Γρεβενών από τις δημοτικές ενότητες Βεντζίου, Ηρακλεωτών και Γρεβενών εκτός της δημοτικής κοινότητας Γρεβενών (διότι υπερβαίνει τους 10.000 κατοίκους).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τις εξής Δράσεις:

Προκηρυσσόμενες δράσεις

Προκηρυσσόμενα ποσά Δ.Δ.

Ποσοστό ενίσχυσης % 

Δικαιούχοι

Κωδικός

Τίτλος

     

L123α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

531.448,36

50*

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

L123β

Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων

100.000,01

50*

L311-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης & αναψυχής

55.270,00

50

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

L311-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων

150.000,01

50

L312-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις & εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

196.716,21

50

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008.

L312-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις & εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

80.894,45

50

L312-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις & εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

33.014,50

50

L313-2

Σήμανση αξιοθέατων & μνημείων

18.000,00

100

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

L313-4

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

70.000,00

70

L313-5

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

300.000,01

50

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008.

L313-6

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης & αναψυχής

121.062,84

50

L313-8

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου

30.000,00

50

L321-1

Έργα υποδομής μικρής κλίμακας

135.000,00

100

Ο.Τ.Α α’ βαθμού.

L321-3

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων & εκδηλώσεων ανάδειξης & διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς

16.258,76

75

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα.

L322-1

Βελτίωση & ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

100.569,10

100

Ο.Τ.Α α’ βαθμού.

L323-1

Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών

66.447,40

100

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

L323-3

Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου

69.900,00

100

Σύνολο Προκηρυσσόμενης Δημόσιας Δαπάνης

2.074.581,65

   

* Για έργα προϋπολογισμού μικρότερου των €200.000 εντάσσονται σε καθεστώς de minimis.

Η αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται χωρίς αμοιβήσε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τα γραφεία της ΑνΓρε, Δ/νση Κ. Ταλιαδούρη 16, 51100, Γρεβενά, τηλ. 24620 87380 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης θα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα www.angre-leader.gr .

Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παρέχονται από την Ο.Τ.Δ. το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και εφόσον έχουν ζητηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή (καταληκτική ημερομηνία υποβολής).

Οι ως άνω έγγραφες διευκρινίσεις αναρτώνται υποχρεωτικά και στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. στην ως άνω προθεσμία.

Μετά την υποβολή των προτάσεων, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας πρόσκλησης από τους υποψηφίους δικαιούχους δε γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μ.μ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Κ. Ταλιαδούρη 16, 511 00, Γρεβενά είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την 3η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Γρεβενών- Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ».

Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.

Πληροφορίες στα γραφεία της Ο.Τ.Δ ή στα τηλ. 24620 87380, κ. Αντωνόπουλος Ιωάννης, κ. Τριανταφύλλου Ευθαλία & κ. Μίμη Δέσποινα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ΑνΓρε και της

Ε.Δ.Π. Leader 

Δημοσθένης Κουπτσίδης