Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών (29/11/2021)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 30η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 29 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Τροποποίηση και επανακωδικοποίηση του Καταστατικού της Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία : “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ”
Θέμα 2ο Συναινετική λύση της σύμβασης μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος αρ. 6 παλαιά αρίθμηση (βάσει οικοδομικής άδειας αρ.16) της Δημοτικής Αγοράς Δήμου Γρεβενών (αίτημα Δημητρίου Καραλιόλιου του Θεοδώρου)

Ειδικά θέματα
Θέμα 3ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Προσθήκες τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια του Δήμου Γρεβενών, για το σχολικό έτος 2022 – 2023
Θέμα 4ο Συγχώνευση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΚΕΠ 0124 του Δήμου Γρεβενών με το ΚΕΠ 0506 του ίδιου Δήμου

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος Κοινότητας Γρεβενών.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα