Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών (28/9/2021)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Κοπή ενός δένδρου στο χώρο των νεκροταφείων στον οικισμό Κνίδης της Κοινότητας Κνίδης, σύμφωνα με την 7/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 2ο Κοπή ή μη δένδρων στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου του οικισμού Ελάτου Κοινότητας Ελάτου, σύμφωνα με την 8/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 3ο Κοπή δύο πλατάνων επί του πεζοδρομίου έμπροσθεν του Κοινοτικού Καταστήματος του οικισμού Φελλίου Κοινότητας Φελλίου, σύμφωνα με την 9/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 4ο Δενδροφύτευση δημοτικής έκτασης από τον Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Γρεβενών στην πόλη των Γρεβενών, σύμφωνα με την 10/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 5ο Φύτευση δένδρων στην πλατεία του οικισμού Ελευθέρου Β΄ Κοινότητας Ελευθέρου, σύμφωνα με την 11/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 6ο Κανονιστική πράξη χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 12/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 7ο Έγκριση του 33ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 8ο Υλοτομία του δασικού τμήματος 5 του Δημοτικού δάσους “Παγούνι” Δεσπότη Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων
Θέμα 9ο Υλοτομία του 1/2 του δασικού τμήματος 1 του Δημοτικού δάσους Αγίου Γεωργίου για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του Οικισμού Αγίου Γεωργίου της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου για το έτος 2021
Θέμα 10ο Υλοτομία μέρους (7,99 Ha) του δασικού τμήματος 9 του Δημοτικού δάσους Καλαμιτσίου για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του Οικισμού Καλαμιτσίου της Κοινότητας Γρεβενών για το έτος 2021
Θέμα 11ο Υλοτομία έκτασης (27,5 Ha) του Δημοτικού δάσους Συνδένδρου για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του Οικισμού Συνδένδρου της Κοινότητας Συνδένδρου για το έτος 2021
Θέμα 12ο Υλοτομία μέρους (20 Ha) του Δημοτικού δάσους Πιστικού για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του Οικισμού Πιστικού της Κοινότητας Κνίδης για το έτος 2021

Ειδικά θέματα
Θέμα 13ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 24/09/2021, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο, σχετικά με την υπ΄ αρ. κατ. ΑΓ99/23-03-2021 αγωγή για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του Τσακνάκη Ιωάννη κατά του Δήμου Γρεβενών, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ήτοι η παράσταση και υπογραφή του σχετικού πρακτικού και οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου εγγράφου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα 14ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 22/09/2021, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο, σχετικά με την υπ’ αρ. κατ. ΑΓ95/18-03-2021 αγωγή για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του Τσιαμήτρου Απόστολου κατά του Δήμου Γρεβενών, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ήτοι η παράσταση και υπογραφή του σχετικού πρακτικού και οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου εγγράφου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:
1. Κνίδη (για το 1ο & 12ο θέμα)
2. Ελάτου (για το 2ο θέμα)
3. Φελλίου (για το 3ο θέμα)
4. Γρεβενών (για το 4ο και 10ο θέμα)
5. Ελευθέρου (για το 5ο θέμα)
6. Αγίων Θεοδώρων (για το 8ο θέμα)
7. Αγίου Γεωργίου (για το 9ο θέμα)
8. Συνδένδρου (για το 11ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα