Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 16/2/2021

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,  στην 5η τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με  τηλεδιάσκεψη  μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 16 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα     1ο Επέκταση χώρου λειτουργίας λαϊκής αγοράς Δήμου Γρεβενών κάθε Παρασκευή λόγω covid 19
 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα     2ο Διατήρηση / κατάργηση / μετατόπιση / δημοπράτηση ή μη περιπτέρων της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 2/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα     3ο Διατήρηση και δημοπράτηση ή μη  του περιπτέρου της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου  Γρεβενών που βρίσκεται στην πλατεία 25ης Μαρτίου, σύμφωνα με την 3/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα     4ο Έκδοση κανονισμού Λειτουργίας υφιστάμενης Λαϊκής Αγοράς Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 4/2020 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα     5ο Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Γρεβενών και  έγκριση κανονισμού λειτουργίας της
 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Θέμα    6ο Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για απαλλαγή ενιαίων ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω λήψης μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού Covid-19
Θέμα    7ο Παράταση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Σκάμνα» της Κοινότητας Μυρσίνης  Δήμου Γρεβενών (αίτημα Ιωάννη Τόλιου Σπυρίδωνος)  
Θέμα    8ο Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του ισόγειου και του πρώτου ορόφου  του Κοινοτικού Καταστήματος Σαμαρίνης στον  Ιερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγία) Σαμαρίνης, για  τη  δημιουργία  Εκκλησιαστικού Κειμηλιαρχείου (αίτημα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σαμαρίνης της Κοινότητας Σαμαρίνας του Δήμου Γρεβενών)
Θέμα    9ο Έγκριση ή μη της απευθείας ανταλλαγής Δημοτικής έκτασης του Αγροκτήματος Ελευθέρου με τμήμα αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Γεωργίου Ιορδανίδη
Θέμα  10ο Δωρεάν παραχώρηση χώρων του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Σαμαρίνας (αίτημα  Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών)
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα  11ο Έκδοση λογαριασμού της μίσθωσης για την εκμετάλλευση δασικών προϊόντων του Δασικού Τμήματος 6 του Δημοτικού Δάσους “Αηδονίων”
 
Ειδικά θέματα 
Θέμα  12ο Αναδοχή ή μη τρεχουσών οφειλών από το Δήμο Γρεβενών σε ότι αφορά απαιτήσεις εργαζομένων από την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.” (Αν.Γρε.), καταγγελία συμβάσεων εργαζομένων και λύση της εργασιακής τους σχέσης και νομικό καθεστώς της εταιρίας
 
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: 
1. Γρεβενών (για το 1ο, 2ο, 3ο & 4ο θέμα)
2. Μυρσίνης (για το 7ο θέμα)
3. Σαμαρίνας (για το 8ο & 10ο θέμα)
4. Ελευθέρου (για το 9ο θέμα)
5. Αηδονίων (για το 11ο θέμα)
 
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Φωτεινή  Τζουβάρα