Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης την Τρίτη 22/12/2020

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22ην Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ λαμβάνοντας υπόψη και την από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 » κσι της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της WEBEX της CISCO
Θα σας αποσταλεί e-mail με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης.
Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μεριμνήσουν για την εγκατάσταση της πλατφόρμας . Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο υλικό ( Κάμερα, μικρόφωνο , ηχεία )

1. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ( Οικονομική Υπηρεσία )

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού για εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτραντλιών στις δεξαμενές Δήμου Δεσκάτης» . ( Οικονομική Υπηρεσία- Τεχνική Υπηρεσία )

3. Σύναψη σύμβασης ενδοδημοτικής συγκοινωνίας με το Κ.Τ.Ε.Λ. Γρεβενών

4. Ορισμός χώρου απόθεσης προϊόντων εκσκαφών του προτεινόμενου έργου «Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού της πόλης της Δεσκάτης».

5. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 23.590,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2020 του Δήμου Δεσκάτης

6. Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2021 – Ορισμός Επιτροπής – Οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων( Οικονομική Υπηρεσία )

7. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου. ( Οικονομική Υπηρεσία )

8. Καθορισμός Συντελεστών για ΤΕΛΗ Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Δεσκάτης έτους 2021( Οικονομική Υπηρεσία )

9. Επιβολή τελών ύδρευσης για το έτος 2021 ( Οικονομική Υπηρεσία )

10. Επιβολή τέλους χρήσεως υπονόμων για το έτος 2021 ( Οικονομική Υπηρεσία )

11. Επιβολή τελών άρδευσης για το έτος 2021 (Αρδευτικό Τρικοκκιάς ) ( Οικονομική Υπηρεσία )

12. Καθορισμός του συντελεστή του τέ¬λους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2021 ( Οικονομική Υπηρεσία )

13. Καθορισμός χώρων και επιβολή τελών διαφήμισης για το έτος 2021. ( Οικονομική Υπηρεσία )

14. Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των Κέντρων Διασκέδασης , Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. ( Οικονομική Υπηρεσία )

15. Επιβολή ημερησίου δικαιώματος προσέλευσης στη λαϊκή αγορά για το έτος 2021 ( Οικονομική Υπηρεσία )

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Κόγιος Ν. Ζήσης