Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρακτικό καταμετρήσεως Εράνου Αγάπης

Πρακτικό καταμετρήσεως
Ἐράνου Ἀγάπης 2019
Στά Γρεβενά καί στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σήμερα, 8 Ἰανουαρίου τοῦ 2020, ἡμέρα Τετάρτη καί ὥρα 6.00 μ.μ. , συνήλθαμε οἱ
Αἰδεσ. Πρωτ. Εὐστάθιος Στέφος, Γ.Α.Ε. Ἱ.Μ. Γρεβενῶν
Αἰδεσ. Πρωτ. Ἀλέξανδρος Φιλιόπουλος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Αἰδεσ. Πρεσ. Γεώργιος Παπακώστας, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
κ. Εὐστάθιος Τσιουμέλας, νομικός
καί κ. Γεώργιος Ἀγνάντος, ἐκκλησιαστικός ἐπίτροπος
τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ,
οἱ ὁποῖοι βάσει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ.449/31 – 12 – 2019 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ ἀποτελοῦμε τήν Ἐπιτροπή καταμετρήσεως τῶν χρημάτων τοῦ “ Ἐράνου Ἀγάπης 2019 ”, καί προβήκαμε στήν ἀποσφράγιση τῶν κουτιῶν καί στήν καταμέτρηση τῶν φακέλλων τοῦ Ἐράνου, ὅπως ἐπίσης καί τῶν χρημάτων πού ὑπῆρχαν σέ αὐτούς. Τό ἀποτέλεσμα τῆς καταμετρήσεως κατά Ἱερό Ναό ἔχει ὡς ἑξῆς :

eranos2020a

eranos2020ab

Συνολικά βρέθηκαν 1800 φάκελλοι. Αὐτοί περιεῖχαν (14687,15) δέκα τέσσερις χιλιάδες ἑξακόσια ὁγδόντα ἐπτά εὐρώ καί δεκαπέντε λεπτά, τά ὁποῖα καί παραδόθηκαν στόν ταμία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰδεσ. Πρωτ. Εὐστάθιο Στέφο, ὁ ὁποῖος καί ἐξέδωσε τήν ὑπ’ ἀριθμ. 2 / 21 – 1 – 2020 ΣΕΙΡΑ Β΄ ἀπόδειξη εἰσπράξεως τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν.
Γιά τή βεβαίωση τῶν ἀνωτέρω συνετάγη τό παρόν πρακτικόν καταμετρήσεως, σέ 6 ἀντίγραφα – ἕνα γιά τό ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἕνα γιά κάθε μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς – τό ὁποῖο πρακτικό ὑπογράφεται, ὡς ἕπεται, καί λύεται ἡ συνεδρίασις.

Ἡ Ἐπιτροπή καταμετρήσεως

Πρωτ. Εὐστάθιος Στέφος

Πρωτ. Ἀλέξανδρος Φιλιόπουλος

Πρεσβ. Γεώργιος Παπακώστας

Εὐστάθιος Τσιουμέλας

Γεώργιος Ἀγνάντος