Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην 20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις17 Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Θέμα    1οΈγκριση του σχεδιασμού και έναρξης των διαδικασιών διαβούλευσης για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)  Γρεβενών για την Προγραμματική περίοδο 2021 – 2027

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    2οΕπικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022
Θέμα    3οΤροποποίηση της αριθμ. 220/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση διεξαγωγής εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Γρεβενών” ως προς τον ορισμό μελών της επιτροπής διεξαγωγής εμποροπανήγυρης
Θέμα    4οΕτήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και έκτακτου (με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.) προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2024

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    5οΈγκριση του 11ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    6οΈγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    7οΈγκριση πρωτοκόλλων πιστοποίησης προσωρινής παραλαβής για τη σύμβαση παροχής συγκοινωνιακού έργου με την εταιρεία “Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Γρεβενών Α.Ε.”
Θέμα    8οΕκμίσθωση Δημοτικού γεωτεμαχίου της Κοινότητας Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Κωνσταντίνου Δάσκαλου του Δημητρίου)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    9οΔιάλυση σύμβασης του έργου: “Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας (έτος 2018)
Θέμα  10οΈγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας υποβολής – ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη καταχώρησης της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Θέμα  11οΈγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση Αθλητικών Υποδομών του Δήμου (έτους 2019)”   (Α.Μ. 16/2020)
Θέμα  12οΈγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 135/2018)
Θέμα  13οΈγκριση του 3ου Α.Π.Ε. & 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τροποποίηση της αρχικής σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθεσμίας (Α.Μ. 41/2018)
Θέμα  14οΈγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και λοιπών δράσεων”  (Α.Μ. 73/2018)
Θέμα  15οΈγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Βελτίωση – συντήρηση δημοτικών χώρων έτους 2020” (Α.Μ. 44/2020)

Διεύθυνση Πολεοδομίας Δόμησης

Θέμα  16οΠαραχώρηση χρήσης του ξενώνα στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών)
Θέμα  17οΠαραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου (πρώην 2θέσιου Δημοτικού Σχολείου) της Κοινότητας Βατολάκκου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Πολιτιστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Βατολάκκου)

Διεύθυνση Κ.Ε.Π.

Θέμα 18οΣυγχώνευση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΚΕΠ 0907 Δ.Ε. Σμίξης του Δήμου Γρεβενών με το ΚΕΠ 0710 Δ.Ε. Θ.Ζιάκα του ιδίου Δήμου

Ειδικά Θέματα

Θέμα 19οΈγκριση της αριθμ. 17/2023 απόφαση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.) με θέμα: “Έγκριση 2ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2023”

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

  1. Μυρσίνης (για το 8ο θέμα)
  2. Αγίου Γεωργίου (για το 16ο θέμα)
  3. Βατολάκκου (για το 17ο θέμα)
  4. Σμίξης (για το 18ο θέμα)
  5. Μαυραναίων (για το 18ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα