Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΝΚΟ και Kainuun Etu Oy, διμερής συνάντηση δικτύωσης

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. διμερής συνάντηση…

δικτύωσης μεταξύ των Αναπτυξιακών Εταιρειών της ΑΝΚΟ και της Φινλανδικής Kainuun Etu Oy.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι αναπτυξιακές ευκαιρίες των Περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας και του Kainuun και οι δυνατότητες των δύο Αναπτυξιακών Εταιρειών να συμβάλλουν στην αξιοποίησή τους.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η κοινή αντίληψη ότι οι δύο Περιφέρειες έχουν την ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που θα λαμβάνει υπ’ όψη τις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που βιώνουν οι πολίτες καθώς επίσης και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες που υπάρχουν και δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Η Έρευνα, η Καινοτομία και η Επιχειρηματικότητα από τη μια πλευρά και η Ενέργεια και το Περιβάλλον, υπό το πρίσμα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, αποτελούν εν δυνάμει πεδία συνεργασίας των δύο περιοχών, λεπτομέρειες της οποίας θα εξειδικευθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μέσω της υπογραφής ενός Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ των 2 Αναπτυξιακών Εταιρειών.

Το Συμφωνητικό αυτό θα έρθει ως επιστέγασμα της πολύ καλής συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των δύο Αναπτυξιακών Εταιρειών, η οποία ξεκίνησε από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο με τη συμμετοχή τους σε κοινό έργο Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (TRAP – INTERREG IVC) και συνεχίστηκε με την κοινή υποβολή δύο προτάσεων στην 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του νέου προγράμματος NITERREG EUROPE.

«Η ανάγκη μετεξέλιξης των επαφών σε ορατό αποτέλεσμα αποτελεί το τελικό στόχο και προς την κατεύθυνση αυτή σχεδιάζουμε και εργαζόμαστε μαζί», τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της ΑΝΚΟ κ. Καρυπίδης Θεόδωρος.

 

Από το Γραφείο Τύπου