Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ποια καύσιμα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε για θέρμανση

Από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι από τις 9-11-2011 με την αρίθμ. πρωτ. οικ.189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β/9-11-11) Υπουργική Απόφαση, τα επιτρεπόμενα καύσιμα στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης και τοπικής θέρμανσης (σόμπες-τζάκια) κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, …

γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και πάσης φύσεως υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας, εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού ή άλλους παρεμφερείς με τα προηγούμενα σκοπούς καθώς και σε εγκαταστάσεις θέρμανσης χώρων εργασίας βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ή εμπορικών μονάδων, εφόσον πρόκειται για ιδιαίτερες εστίες καύσης, αποκλειστικά για τη θέρμανση των χώρων αυτών, είναι τα εξής:

 

1)  Πετρέλαιο θέρμανσης

2)  Αέρια καύσιμα  των εκάστοτε νόμιμων τύπων προδιαγραφών και

3)  Τα καύσιμα στερεής βιομάζας (pellets, πυρηνόξυλο, woodchips, καυσόξυλα, όπως ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961-1).

 

Η χρήση βαρέως πετρελαίου (μαζούτ) στις παραπάνω εγκαταστάσεις θέρμανσης καταργείται σε ολόκληρη την Χώρα.

 

Επίσης, στα τζάκια, σόμπες και οποιαδήποτε εγκατάσταση θέρμανσης απαγορεύεται η χρήση  ως καυσίμων, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων.

 

Tέλος σας ενημερώνουμε ότι κάθε άλλης μορφής καύσιμο-υλικό που δεν περιλαμβάνεται στα επιτρεπόμενα καύσιμα της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης απαγορεύεται να χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις θέρμανσης που περιγράφονται παραπάνω.

 

 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας