Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αιτήσεις για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις η διαδικασία για την πληρωμή

 

Στις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μεταβιβάζεται από φέτος με Κοινή Υπουργική Απόφαση η αρμοδιότητα για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την …

πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. 

Η ενίσχυση αυτή δίνεται τα τελευταία χρόνια προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με εισοδήματα αρκετά κάτω από το όριο της φτώχειας και για να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Βασική προϋπόθεση το ύψος του ετησίου εισοδήματος που δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 4.700,00€.

Η εισοδηματική ενίσχυση των 300 και 600€ ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα του δικαιούχου, καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους με την υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών που φέτος θα συγκεντρώνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας μέσω των ΚΕΠ.

Ειδικότερα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών ζητήθηκε με εγκύκλιο της Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και επιτεύχθηκε η συνδρομή των Δήμων της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), στην υποδοχή και συλλογή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών.

Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ :

–          Στα κατά τόπους ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ των Δήμων τους.

–          Στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα Ιωάννινα – Βορείου Ηπείρου 20  (για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων).

–          Στα ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, (για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας).

 

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών συνδράμουν ΜΟΝΟ ως προς την υποδοχή των αιτήσεων και τον δικαιολογητικών και την αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίες έχουν και την ευθύνη για τον τελικό  έλεγχο της πληρότητά τους και την προώθησή τους στις κατά τόπους αρμόδιες ΥΔΕ (ανά Περιφερειακή Ενότητα) για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα κάθε δικαιούχου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται από τις διατάξεις της με αριθμ. 2/37653/0020/08-07-2002 (ΦΕΚ Β/903),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 2/69477/0020/21-09-2009 (ΦΕΚ Β/2108) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται :

Α) σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των  τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και

Β) σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής :

–          Αίτηση του δικαιούχου [στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ]  – Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης.

–          Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.

–          Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης αυτής (έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής  της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

–          Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ), καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως εξής :

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Υπηρεσία

Ταχ. Διεύθυνση

Αρμόδιοι υπάλληλοι

Τηλέφωνα

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Βορείου Ηπείρου 20

Βασίλειος Καφφές

Αναστασία Τζίμα

2651360331

2651360334

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΡΤΑΣ

Περ/κή Οδός & Ελ. Βενιζέλου

Δημήτρης Χαμπίμπης

Σταμάτης Λούκος

2681072623

2681027400

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Π. Τσαλδάρη 31

 

Άρτεμις Μαρκουλή

Ειρήνη Βίλλιου

2665026065

2665022368

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 2

Ηλίας Χάϊδας

Μαρία Τσίχλη

2682029809

2682027017

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Διοικητήριο

Ιωάννης Μήτσιαλος

2462076440

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Διοικητήριο

Αργυρή Αναστασοπούλου

Δέσποινα Πελαγίδου

2467022669

2467029038

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΖΕΠ Κοζάνης

Ευμορφία Λαναρά

Σωκράτης Βασιλειάδης

2461053165

2461053166

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διοικητήριο

Αναστασία Μπανιτσιώτη

Κατερίνα Κουτσώνα

2385049125

2385049124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποδείγματα αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας μας : www.apdhp-dm.gov.gr