Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Από την 1η Ιουνίου 2021 τίθεται σε ισχύ ο νέος πτωχευτικός νόμος για τα φυσικά πρόσωπα (ν. 4738/2020 με τίτλο Ρύθμιση οφειλών-παροχή 2ης ευκαιρίας ΠΤΩΧΕΥΣΗ,Αφερεγγυότητα κλπ) ο οποίος αντικαθιστά προγενέστερους νόμους όπως ο ν.3869/2010 (γνωστός ως νόμος Κατσέλη), ο ν. 4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων και επιτηδευματιών), ο ν. 4611/2019 (ο οποίος αφορούσε τη ρύθμιση οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων σε δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης) και λοιπούς νόμους που στόχευαν στην διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας ήρθε με σκοπό να εκσυγχρονίσει τις παλαιότερες διαδικασίες που ήταν γνωστές ως άρθρο 99 του Ν. 3588/2007 ο οποίος αργότερα αναμορφώθηκε στο άρθρο 106 του πτωχευτικού κώδικα.

Πλέον ο πτωχευτικός νόμος θα συμπεριλαμβάνει και τα φυσικά πρόσωπα. Η πτώχευση θα επέρχεται με τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη – πτωχού, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης κατοικίας. Θα δημιουργηθεί ο Φορέας Απόκτησης Ακινήτων ο οποίος θα αποκτά την πρώτη κατοικία των αδύναμων οφειλετών και θα τους την εκμισθώνει για 12 έτη και στη λήξη της μίσθωσης ο οφειλέτης – πτωχός θα μπορεί να επαναγοράζει την κατοικία χωρίς την δυνατότητα υπολογισμού των ενοικίων που θα έχει καταβάλει. Προβλέπεται και επιδότηση του ενοικίου ανάλογα με το εισόδημα του οφειλέτη.
Τα κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος στην παραπάνω διαδικασία στέγασης είναι:
Να έχει ελάχιστο ετήσιο εισόδημα έως 7.000 € (άγαμος), ή έως 10.500 € (ζευγάρι), και το ποσό αυξάνεται κατά 3.500 ευρώ για κάθε παιδί.
Η αντικειμενική αξία της 1ης κατοικίας πρέπει να είναι έως 120.000 € (άγαμος), ή έως 135.000 € (έγγαμο), συν 15.000 ευρώ για κάθε παιδί.
Η απαλλαγή οφειλών επέρχεται:
α) σε 1 έτος μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει περιουσία την οποία και θα απολέσει κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 1 έτος το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει το 5πλάσιο των εύλογων δαπανών διαβίωσης ή
β) σε 3 έτη μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσία ή διαθέτει περιουσία μικρής αξίας την οποία και θα απολέσει κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 3 έτη το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Σημειώνεται ότι ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να πληρώσει στους πιστωτές ποσά που είναι ακατάσχετα (π.χ. οριζόντιο ακατάσχετο, ακατάσχετα κοινωνικά επιδόματα, ακατάσχετες αγροτικές επιδοτήσεις).

Βάσει του νέου πτωχευτικού νόμου σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών κατά τρόπο γενικό και μόνιμο και ειδικότερα θα πρέπει να μην καταβάλει ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Με το νέο πτωχευτικό νόμο προβλέπεται και η λεγόμενη προπτωχευτική διαδικασία – ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών στον οποίο θα γίνεται προσπάθεια ρύθμισης πριν από την πτώχευση με ρύθμιση των χρεών έως 240 δόσεις στο Δημόσιο και έως 420 δόσεις υπό προϋποθέσεις στις τράπεζες. Με τον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση οφειλών και με την υποβολή της σχετικής αίτησης ρύθμισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, ο οφειλέτης θα μπορεί να επιτυγχάνει για το χρέος του «κούρεμα» προσαυξήσεων έως 85% στα ασφαλιστικά ταμεία, έως 95% στην εφορία και έως 100% στις τράπεζες και «κούρεμα» στο κεφάλαιο έως 75% στο Δημόσιο και 80% στις τράπεζες.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του νόμου 4738/2020 3. Η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν θα επιτρέπεται εφόσον:
α) ενενήντα τουλάχιστον τοις εκατό (90%) των συνολικών οφειλών του προσώπου της παρ. 1 σε χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή το σύνολο των οφειλών του προς τα πρόσωπα αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
β) το πρόσωπο της παρ. 1 έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για την κήρυξή του σε πτώχευση ή για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) ή του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) ή του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) ή του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών,
γ) το πρόσωπο της παρ. 1 έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση,
δ) έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία από τις αναφερόμενες στην περ. β΄ διαδικασίες ή στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2015, ή έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή δεν έχουν παρέλθει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας του παρόντος Κεφαλαίου Α΄ ή
ε) εάν οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, καθώς και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διαχείριση νομικού προσώπου από τον νόμο ή από ιδιωτική βούληση ή με δικαστική απόφαση, και ιδίως αυτό που φέρει την ιδιότητα του προέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου ή του διαχειριστή ή του εταίρου, έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα:
i) φοροδιαφυγή,
ii) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος,
εβ) ειδικά επί νομικών προσώπων, η ποινική καταδίκη των προσώπων της υποπερ. εα΄ πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που τελέστηκε στο πλαίσιο της δραστηριότητας του νομικού προσώπου που αιτείται την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών,
στ) ο οφειλέτης, ο οποίος έχει εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών του, δεν επικαλείται γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό είκοσι τουλάχιστον τοις εκατό (20%). Η επιδείνωση της παρούσας μπορεί να οφείλεται είτε στη μείωση των εισοδημάτων του είτε στην αύξηση των δαπανών του.

Συνεπώς για να ενταχθεί ο οφειλέτης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών τα χρέη του πρέπει να ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ και να μην οφείλονται σε έναν μόνο φορέα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 90%. Έτσι, ουσιαστικά ο νόμος φαίνεται να δίνει την δυνατότητα ρύθμισης χρεών μόνον εάν υπάρχει «διασπορά» τους σε περισσότερους από 2 πιστωτές. Άρα κάποιος δεν μπορεί να διευθετήσει τα χρέη του μέχρι και σε 240 δόσεις εάν αυτά είναι μόνον σε Εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία.
Όμως σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να καταρτίζουν διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον με τη σύμβαση ο οφειλέτης καθίσταται βιώσιμος ή αξιόχρεος, κατά περίπτωση, η ανάκτηση του Δημοσίου ή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης είναι τουλάχιστον ίση προς την εκτιμώμενη ανάκτησή του σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και τηρούνται οι κανόνες και περιορισμοί του άρθρου 22. Η κατάρτιση διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης έχει ως προς το Δημόσιο ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, τις συνέπειες του άρθρου 23. Επομένως θα μπορεί μέσω του άρθρου 24 να ρυθμίζει τα χρέη του στην Εφορία ή τον ΕΦΚΑ με μόνη προϋπόθεση αυτά να ξεπερνούν το ποσό των 10.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες όπως απευθυνθείτε στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτ. Μακεδονίας
Δ/νση : Σ. Μπλιούρα 2 (τρίτος όροφος), Τ.Κ. 501 31 Κοζάνη
Τηλ./φαξ : 2461042282,
Λειτουργεί : Τρίτη και Παρασκευή 09:30 – 12:30.
Email : kepka.dytmak@yahoo.gr

Για το Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλειος Ιωαννίδης Νικόλαος Αγοραστός