Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συμμετοχή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής στο έργο LED (πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020)

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας είναι ένας από τους πέντε (5) Εταίρους του έργου με τίτλο: «ΧΑΡΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με ακρωνύμιο “LED”. Το Διασυνοριακό Έργο Συνεργασίας LED χρηματοδοτείται από το “Πρόγραμμα Interreg IPA CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020”. Οι υπόλοιποι Εταίροι που συμμετέχουν στο Έργο συγκεκριμένα είναι: η Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Πόρων, που δρα ως Επικεφαλής Εταίρος, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝ.ΚΟ.) και οι Δήμοι Δερόπολης και Κορυτσάς.

Ο κύριος στόχος του Έργου είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση, σε διασυνοριακό επίπεδο, στη σύγχρονη πρόκληση της έλλειψης προόδου στα πεδία της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων και της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα πάντα με τις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Εθνικής νομοθεσίας. Μέσω των μαθητών και του εκπαιδευτικού συστήματος, ο ενήλικος πληθυσμός μπορεί να ευαισθητοποιηθεί αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας την μακροπρόθεσμη απήχηση του Έργου. Το Έργο LED στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω μιας ευρείας εκστρατείας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενη από μια εκστρατεία στοχευμένη στον ενήλικο πληθυσμό.

Το Έργο συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός Διασυνοριακού Σχεδίου ώστε να προσδιοριστεί κοινή στρατηγική ανάμεσα σε Ελλάδα και Αλβανία (ευθυγράμμιση πολιτικής), σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ΑΠΕ, όπως επίσης και από τη δημιουργία του Μοντέλου LED προς το σκοπό αυτό, προτείνοντας τρία συγκεκριμένα είδη παρεμβάσεων:

(α) τεχνολογικός εξοπλισμός για ενεργειακή απόδοση,

(β) χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), και

(γ) έξυπνες τεχνολογικές καινοτομίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Θα πραγματοποιηθεί επίσης πιλοτική δοκιμή του μοντέλου LED σε τρία δημόσια σχολεία, δύο στην Νότια Αλβανία (Κορυτσά και Δερόπολη) και ένα στη Δυτική Μακεδονία. Οι μαθητές θα εκπαιδευτούν πάνω στα τα οφέλη του Μοντέλου LED στην πράξη, μέσω των Πειραματικών Εργαστηρίων στα προαναφερθέντα σχολεία, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή συνείδηση. Εξίσου σημαντική είναι η δημιουργία των Διασυνοριακών Κέντρων και Δικτύου, τα οποία θα βοηθήσουν στην βιωσιμότητα του Έργου και τη δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων και των εκροών του.

*Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το Δελτίο Τύπου, δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.