Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ στήριξης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2014-2020 στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), ότι έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΑΔΑ: Ω7Β44653ΠΓ-Δ4Α) η 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με αριθμ. πρωτ. ΕΛ.Γ.Α. 4882/11-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, σύμφωνα με την οποία:
1. Τροποποιείται το σημείο 5.1.α της Πρόσκλησης ως εξής:
α) Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης, υποβάλλουναίτηση στήριξης (φάκελος υποψηφιότητας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2.Η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, γίνεται μέσω του ΠληροφοριακούΣυστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, αρχίζει την 23/04/2018 και λήγει την 18/09/2018και
2. Τροποποιείται το σημείο 5.2.ι της Πρόσκλησης ως εξής:
ι) Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο υπογεγραμμένο από τονδυνητικό δικαιούχο και αντίγραφο, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε(15) ημερολογιακών ημερών (3 Οκτωβρίου 2018), μετά την καταληκτική ημερομηνίαυποβολής των αιτήσεων στήριξης. Τα δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο)υποβάλλονται στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. Με την παρέλευση της ως άνωπροθεσμίας, χωρίς την επίκληση περιστατικών ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, ηαίτηση στήριξης απορρίπτεται.