Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κρατική ενίσχυση για τη στήριξη των παραγωγών γεωργικών προϊόντων σε περίοδο ειδικών δυσχερειών

Υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η απόφαση 234/8465/22-01-13 για τον καθορισμό της καταβολής του de minimis για τους κτηνοτρόφους.

Αφορμή για την συγκεκριμένη απόφαση ήταν η παρατηρούμενη το 2012 αύξηση τιμών βασικών ζωοτροφών στην αγορά, σε συνδυασμό με την χρηματοπιστωτική κρίση της χώρας, που είχε ως συνέπεια τη σημαντική αύξηση…

του κόστους διατροφής σε όλους τους παραγωγικούς κτηνοτροφικούς κλάδους και δημιούργησε ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για την βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Ετσι λοιπόν με την απόφαση αυτή θεσπίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής καθώς και η διαδικασία για την χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 1535/2007 με σκοπό τη στήριξη των παραγωγών γεωργικών προϊόντων σε περίοδο ειδικών δυσχερειών.

Η καταβολή της ενίσχυσης αρχίζει από τους βοοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους των πεδινών περιοχών για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρωτικοί έλεγχοι με βάση τα στοιχεία του ΟΣΔΕ 2012. 

 Αμέσως μετά, με την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που δήλωσαν  οι  χοιροτρόφοι και πτηνοτρόφοι με την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) και το Υπουργείο Οικονομικών θα καταβληθεί η ενίσχυση και σε αυτούς τους δικαιούχους.

Τέλος, αμέσως μετά θα γίνει η πληρωμή του de minimis για τους βοοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους των ορεινών περιοχών, η οποία και θα γίνει μαζί με την πληρωμή του άρθρου 68 του έτους 2012.

Συνεπώς δικαιούχοι είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς :

  • στην εκτροφή χοιρομητέρων. 
  • στην εκτροφή ορνίθων κρεοπαραγωγής /αναπαραγωγής/ ωοπαραγωγής.
  • στην παραγωγή αιγοπρόβειου / βόειου κρέατος/ γάλακτος,

Η στήριξη θα χορηγείται ετησίως κατ΄ αποκοπή και για το έτος 2012 (έτος έναρξης 3ετίας) το ύψος της χρηματοδότησης θα είναι 30εκ ευρώ, ενώ στην περίοδο τριετίας  δεν θα ξεπεράσει τα 75εκ ευρώ.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που δύναται να χορηγηθεί στον ίδιο δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.500 € σε περίοδο τριών οικονομικών ετών υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση.

Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσης ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

 

 

Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ

 

Σημανδράκος Ευάγγελος