Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤ

Σχετικά με την αλλαγή της υγειονομικής νομοθεσίας, που αφορά την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. Από 23-10-2012 ισχύει η με αριθμό Υ1γ/96967/2012 υγειονομική διάταξη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2718/Β/2012, και αφορά τους υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Κανονισμό 852/2004.
2. Βασικός στόχος της νέας διάταξης είναι η διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων που κάθε επιχείρηση παράγει ή διαχειρίζεται.
3. Με την νέα διάταξη:
3.1. Καθιερώνονται νέες κατηγορίας επιχειρήσεων, ανάλογα με την παραγωγική διαδικασία και την δραστηριότητα που ασκούν.
3.2. Για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων προβλέπονται, εκτός των γενικών και ειδικοί όροι οι οποίοι αφορούν στην κατασκευή και συγκρότηση των χώρων της.
3.3. Οι χώροι των επιχειρήσεων χωροθετούνται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.
3.4. Δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, παράλληλα με άλλες δραστηριότητες εμπορικές ή μη, με την προϋπόθεση να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.
3.5. Για τις μικρές επιχειρήσεις, επιβάλλεται η δημιουργία διαγράμματος ροής της ασκούμενης δραστηριότητας, το οποίο θα συνοδεύεται από πίνακες σημείων ελέγχου και παρακολούθησης κρίσιμων σημείων ελέγχου, και από το οποίο θα προκύπτει ότι αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση των τροφίμων που παράγουν ή διαχειρίζονται.
3.6. Επιβάλλεται η υποχρεωτική εκπαίδευση του υπεύθυνου της επιχείρησης καθώς και του προσλαμβανομένου ή υπάρχοντος (για τις λειτουργούσες επιχειρήσεις ) προσωπικού.
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 14708/10-08-2007 (ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) υπουργική απόφαση και στους αντίστοιχους για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων οδηγούς υγιεινής τοθ ΕΦΕΤ.
3.7. Επιβάλλεται η τήρηση αρχείων, ανάλογα με τις δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως αρχείο προμηθευτών και πρώτων υλών, κρισίμων σημείων ελέγχου, προσωπικού, απολύμανσης και καθαρισμού, εντομοκτονίας και μυοκτονίας.
3.8. Οι φορείς των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε λειτουργία, οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής τους στους προβλεπόμενους από την νέα διάταξη όρους, πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές μεταβολές σε συγκεκριμένη προθεσμία, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 της υγειονομικής διάταξης .
Η τήρηση όλων των ανωτέρω όρων είναι απαιτητή άμεσα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε είδη επιχειρήσεων
Είδη επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, πάσης φύσεως καταστήματα φαγητού, πάσης φύσεως καταστήματα διασκέδασης – καφετέριες – καφενεία – καφέ – οπωροκηπευτικά – καταψυγμένα – τυποποιημένα – περίπτερα – κρεοπωλεία – σουπερ μάρκετ – παντοπωλεία – λαϊκές αγορές – γυρολόγοι – πανηγύρια – κυλικεία – βρεφονηπιακοί σταθμοί – παιδότοποι, πάσης φύσεως δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες παραγωγής – μεταποίησης – μεταφοράς οποιουδήποτε τροφίμου κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για πάσης φύσεως πληροφορίες και ως επίσης για τα ανωτέρω ισχύοντα τηλεφωνήστε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίμων αρμόδιο τμήμα ΕΦΕΤ στο τηλ. 2106971674 – 2106971585

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Έχουν αρχίσει εντατικοί έλεγχοι από τους λεγόμενους ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ