Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τα θέματα της 26ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην 26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Θέμα    1οΨήφιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γρεβενών έτους 2023

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα   2οΤροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών
Θέμα    3οΜεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτους 2023 – 2024
Θέμα    4οΜεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατάργηση του Τμήματος Ένταξης του 3ου Νηπιαγωγείου Γρεβενών
Θέμα    5οΜεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023 – 2024
Θέμα    6οΑντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    7ο
Θέμα    8οΈγκριση του 30ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Θέμα    9οΧορήγηση καυσόξυλων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών στους κατοίκους των οικισμών Μυρσίνης και   Ασπροκάμπου της Κοινότητας Μυρσίνης από τα Δημοτικά δάση Μυρσίνης και Ασπροκάμπου για το έτος 2022
Θέμα  10οΧορήγηση καυσόξυλων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών στους κατοίκους των οικισμών Κέντρου, Αγαλαίων και Νησίου της Κοινότητας Κέντρου από τα Δημοτικά δάση Αγαλαίων και Νησίου για το έτος 2022
Θέμα  11οΥλοτομία του Δασικού Τμήματος 6 του Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων Κοινότητας Φιλιππαίων Δήμου Γρεβενών
Θέμα  12οΥλοτομία του Δασικού Τμήματος 9 του Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων Κοινότητας Φιλιππαίων Δήμου Γρεβενών

Ειδικά θέματα

Θέμα  13ο
Θέμα  14ο
Δ.Ε.Κ.Ε.Γ., με θέμα: “Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μεταφορά του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του υφιστάμενου προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται σε αυτό, από τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών ( Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) στο Δήμο Γρεβενών”

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Μυρσίνης (για το 9ο θέμα)
  2. Κέντρου (για το 10ο θέμα
  3. Φιλιππαίων (για το 11ο & 12ο θέμα)

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα