Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων όπως ισχύει και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην 27η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί  στις 8 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2021Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην 28η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Πέτρου Χρήστος Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα   1οΑπαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της κάθετης οδού της 13ης Οκτωβρίου, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Θέμα   2οΈγκριση – παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ.Ε. Σμίξης”, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Θέμα   3οΠρόθεση για επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης των ιδιοκτητών με ΚΑΕΚ 080100204013/0/0 που βρίσκονται στον Κοινόχρηστο Χώρο (Χώρος Πρασίνου στο Ο.Τ. 69 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Θέμα   4οΈκθεση πεπραγμένων έτους 2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα    5οΈγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 2ου τριμήνου έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    6οΔιόρθωση της αριθμ. 155/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση της 27ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)”
Θέμα    7οΈγκριση του 31ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    8οΈγκριση της 32ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Εισηγητής: Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης
Θέμα    9οΥλοτομία του 1/2 του Δασικού Τμήματος 1 του Δημοτικού δάσους Αγίου Γεωργίου για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του Οικισμού Αγίου Γεωργίου της  Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Γρεβενών για το έτος 2022

Ειδικά θέματα

Θέμα  10οΣυμπλήρωση της αριθμ. 196/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 41/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ., με θέμα: “Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μεταφορά του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του υφιστάμενου προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται σε αυτό, από τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών ( Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) στο Δήμο Γρεβενών”»

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Αγίου Γεωργίου (για το 9ο θέμα)

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα