Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εισήγηση τριών θεμάτων που αφορούν την Π.Ε Γρεβενών στην 45η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Λάμπρο Χατζηζήση.

«Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Χατζηζήσης Λάμπρος, εισηγήθηκε στην 45η συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, , τα παρακάτω 3 θέματα, τα οποία και έλαβαν την έγκριση της Επιτροπής:

 Α) την έγκριση ορισμού των εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ′′ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ′′, ως κατωτέρω:

1. Αθανάσιος Φωλίνας, Αντιπεριφερειάρχης, ως τακτικό μέλος.

2. Λάμπρος Χατζηζήσης, Περιφερειακός Σύμβουλος, ως αναπληρωματικό μέλος,

 Β) Την έγκριση δημοπράτησης του έργου «Άρση καταπτώσεων και καθαρισμόςτάφρων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών» προϋπολογισμού100.000,00 €, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – έργα ΚΑΠ έτους2023 της Π.Ε. Γρεβενών, με την προσφυγή στην ανοιχτή διαδικασίασύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016), και

 Γ) την τροποποίηση της Αριθμ. 90680/31-05-2023 δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – Κ.Τ.Ε.Ο. ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥΔΕΣΚΑΤΗΣ για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης», με αύξηση του μηνιαίου κόστους καθαρισμού λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου, ώστε να καλυφθούνοιυποχρεώσεις τουαναδόχου. Σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί η αριθμ.712/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), ύψους «86.800,00» ευρώ, η οποία υπερκαλύπτει το κόστος της αύξησης. (ΑΔΑ : 6ΖΔΥ7ΛΨ-ΧΕΝ).»

     Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης
 Δρ. Λάμπρος Χατζηζήσης