Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΚΚΕ: Η απάντηση του Υπουργείου για τη διακοπή της λειτουργίας της δομής ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Γρεβενών

H απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στο Μέσο Κοινοβουλευτικού ελέγχου Ερωτήσεις / 5871 – Μη υλοποίηση των σχεδίων του Δήμου Γρεβενών για τη διακοπή της λειτουργίας της δομής ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων της δομής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Ιωάννη Δελή 2. Βουλευτή κ. Χρήστο Κατσώτη 3. Βουλευτή κ. Λεωνίδα Στολτίδη

Σε απάντηση της 5871/17-6-2022 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ κ. Ιωάννης Δελής, κ. Χρήστος Κατσώτης και κ. Λεωνίδας Στολτίδης με θέμα:
«Μη υλοποίηση των σχεδίων του Δήμου Γρεβενών για τη διακοπή της λειτουργίας της δομής ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων της δομής» σας ενημερώνουμε ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος: «8. Νόμος ορίζει τους όρους και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου.»
Βάσει των ανωτέρω απαγορεύεται η μετατροπή συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου, ενώ με τις διατάξεις του Π.Δ.164/2004 θεσπίστηκαν σχετικές ρυθμίσεις, προκειμένου να αποτρέπεται η κατάχρηση σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Συναφώς, αναφορικά με την εφαρμογή του Π.Δ.164/2004 εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας η υπ ́αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/238/οικ.16084/20-7-2004 εγκύκλιος.
Τέλος και προκειμένου να αποτρέπεται η καταχρηστική ενδεχομένως σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατ’ επιταγή των συνταγματικών προβλέψεων αφενός και του ΠΔ 164/2004 αφετέρου, θα πρέπει να εξετάζεται από τους φορείς η σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού κατά την αξιολόγηση των οργανικών τους διατάξεων και εφόσον τούτο επιτρέπεται υπό τις δημοσιονομικές συνθήκες αλλά και από τη φύση του παρεχόμενου έργου προς εξυπηρέτηση της αποστολής και του σκοπού της δημόσιας υπηρεσίας.
Κατά συνέπεια μόνη δυνατότητα που παρέχεται ώστε να αξιοποιηθεί η εμπειρία του εν λόγω προσωπικού είναι η συμμετοχή του σε διαδικασίες πρόσληψης τακτικού προσωπικού, εφόσον εκδοθεί σχετική προκήρυξη.
Επισυνάπτεται η με αριθμ. πρωτ.70970/30-6-2022 απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας η οποία περιλαμβάνει την με αριθμ. πρωτ. 7250/30-6-2022 απάντηση του Δήμου Γρεβενών.

Ο Υπουργός Μαυρουδής Βορίδης

Εσωτερική Διανομή Γραφείο Υπουργού