Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Γρεβενών

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.1.411/2021 απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών κ.Γιώργου Δασταμάνη οι έντεκα (11) νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Γρεβενών, με θητεία από 07-11-2021 έως 31-12-2022, είναι οι εξής:

 • κ.Ματθαίος Αδάμος, Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών
 • κ.Ελευθέριος Χατζηγεωργίου, Κοινωνικής Μέριμνας
 • κ.Χρήστος Πέτρου, Εμπορίου
 • κ.Γεώργιος Γκοτζαμπασόπουλος, Αγροτικής Ανάπτυξης
 • κ.Δημήτρης Μπόλης, Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού
 • κ.Ζήσης Κιάκας, Περιβάλλοντος-Ανακύκλωσης
 • κ.Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης, Προγραμματισμού-Σχεδιασμού-Οργάνωσης
 • κ.Χρήστος Τριγώνης, Τεχνικών Έργων
 • κ.Νίκος Τσικούρας, Πρασίνου-Πολεοδομίας
 • κ.Κωνσταντίνος Σιούλας, Μηχανημάτων-Καθημερινότητας
 • κ.Στέργιος Καλόγηρος, Ορεινών Κοινοτήτων

ΔΕΙΤΕ το πλήρες κείμενο της απόφασης για τον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων οπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών (www.dimosgrevenon.gr).  

Έχοντας υπόψη:

Ο Δήμαρχος Γρεβενών

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134).

2. Τη διάταξη του άρθρου 89 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος εγκρίθηκε με το άρθρο

πρώτο του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’/ 8-6-2006).

3. Τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

4. Τη διάταξη του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.).

6. Την υπ’ αριθ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό

αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

8. Την υπ’ αριθ. 82/59633/20.08.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με: «Ορισμός Αντιδημάρχων».

9. Τη διάταξη του άρθρου 47 του Ν. 4647/2013 «Άμισθοι Αντιδήμαρχοι», όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθ. 48/ΑΠ:22119/07-04-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί Ορισμού Αντιδημάρχων» [ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ].

11. Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι.

12. Την αριθ. 888/12.610/27.08.2020 (ΑΔΑ: ΨΟΦΗΩ9Γ-ΑΤ3) Απόφαση Δημάρχου Γρεβενών περί ορισμού Αντιδημάρχων.

13. Την αριθ. 1.027/11.304/30.08.2021 (ΑΔΑ: Ψ66ΘΩ9Γ-ΓΩ4) Απόφαση Δημάρχου Γρεβενών περί παράτασης της θητείας Αντιδημάρχων.

14. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Γρεβενών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 25.905 κατοίκους, (ΦΕΚ 697/τ.Β’/20-03-2014).

15. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Γρεβενών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2577/τ.Β΄/07-11-2011 ).

16. Το άρθρο 47 του ν.4647/2019 με το οποίο προστέθηκε παράγραφος 7 άρθρο 59 ν.3852/2010 ως εξής: «Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γρεβενών, με θητεία από: 07-11-2021 / έως: 31-12-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Αδάμο Ματθαίο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ø Εποπτεία και Έλεγχος των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ø Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων και των συνοδευόντων αυτά δικαιολογητικών.

Ø Ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Προμηθειών και το σχεδιασμό των διαδικασιών για την κατάρτιση προγράμματος προμηθειών και τη διενέργεια των αντίστοιχων διαδικασιών και την τήρηση αρχείου συμβάσεων προμηθειών.

Ø Σύνταξη και υπογραφή όλων των μεταβολών του Δημοτολογίου.

Ø Έκδοση πράξεων πρόσληψης ή αλλαγής επωνύμου καθώς και πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.

Ø Τον εξελληνισμό ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια ή παλιννοστησάντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

Ø Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

Ø Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.

Ø Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

Ø Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

Ø Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών.

2. Τον κ. Χατζηγεωργίου Ελευθέριο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ø Εποπτεία των προβλεπόμενων από τον Ο.Ε.Υ. Υπηρεσιών, Δράσεων και προγραμμάτων του Δήμου που έχουν ως αρμοδιότητα την κοινωνική μέριμνα και υγεία των δημοτών.

Ø Τη συνεργασία µε τα νομικά πρόσωπα του δήμου που ασκούν αρμοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής.

Ø Οργάνωση της παροχής διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη κατ’ οίκον µε την αποστολή υπαλλήλου του Δήμου, ιδιαίτερα σε δημότες που έχουν την ανάγκη αυτή ή μένουν μακριά από την έδρα του Δήμου.

Ø Μέριμνα για την απρόσκοπτη προσέλευση των πολιτών για εξυπηρέτηση στους δημόσιους χώρους.

Ø Συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των ΚΕΠ.

Ø Την ανάπτυξη και προώθηση του εθελοντισμού για έργα και πρωτοβουλίες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

Ø Μεριμνά για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, την ίδρυση ή βελτίωση της λειτουργίας εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων καθώς και τη νόμιμη καλλιέργεια του φιλοζωικού ενδιαφέροντος των δημοτών όπως προβλέπουν οι διατάξεις, χωρίς τη ρύπανση δημοτικών χώρων.

Ø Εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

Ø Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

Ø Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.

Ø Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

Ø Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

Ø Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών.

3. Τον κ. Πέτρου Χρήστο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Εμπορίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ø Λειτουργία των δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

Ø Ευθύνη χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

Ø Θέματα προβολής και έκδοσης πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

Ø Ευθύνη του τομέα του τουρισμού µε βάση τον σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και την παράδοση.

Ø Ευθύνη για την προετοιμασία τη συμμετοχή του Δήμου ή άλλων φορέων τουρισμού στις εκθέσεις.

Ø Ευθύνη για την προετοιμασία και την οργάνωση συνεδρίων που αφορούν τον τουρισμό, την υποβολή προτάσεων για την εκπόνηση μελετών σχετικών µε τον τομέα αυτό.

Ø Ευθύνη της προβολής του Δήμου µέσω του διαδικτύου.

Ø Συνεργασία και τον συντονισμό µε τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, ΝΠΙ∆, συλλόγους, ιδιώτες για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, την επίλυση θεμάτων σχετικών µε την αξιολόγηση ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Ø Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

Ø Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.

Ø Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

Ø Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

Ø Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών και Θ. Ζιάκα.

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

Ø Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Θ. Ζιάκα.

Ø Διοίκηση και Διαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη Δημοτική Ενότητα Θ. Ζιάκα.

Ø Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Θ. Ζιάκα.

Ø Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του Δήμου εντός της Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα.

Ø Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στη Δημοτική Ενότητα Θ. Ζιάκα.

Ø Εποπτεία και έλεγχος των προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα.

Ø Συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων εντός της Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα.

Ø Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα.

Ø Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα.

4. Τον κ. Γκοτζαμπασόπουλο Γεώργιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ø Μεριμνά θεμάτων πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης-κτηνοτροφίας).

Ø Ευθύνη προστασίας και διαχείρισης των δασικών εκτάσεων, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.

Ø Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Ø Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

Ø Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.

Ø Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

Ø Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

Ø Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών και Δημοτική Ενότητα Βεντζίων. Κατά τόπον αρμοδιότητες:

Ø Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Βεντζίων.

Ø Διοίκηση και Διαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη Δημοτική Ενότητα Βεντζίων.

Ø Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα

Βεντζίων.

Ø Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του Δήμου εντός της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίων.

Ø Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στη Δημοτική Ενότητα Βεντζίων.

Ø Εποπτεία και έλεγχος των προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίων.

Ø Συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων εντός της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίων.

Ø Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίων.

Ø Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίων.

5. Τον κ. Μπόλη Δημήτριο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ø Προστασία, προβολή και ανάδειξη των μουσείων, των μνημείων, των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και τον εν γένει τοπικό πολιτισμό και τα πολιτιστικά αγαθά του Δήμου.

Ø Ευθύνη για τον σχεδιασμό, την εισήγηση και τη μέριμνα για τη δημιουργία μουσείων, μνημείων, για την επισκευή συντήρηση και επισκευή παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους.

Ø Προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ø Οργάνωση και έλεγχος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συντονισμό εκδηλώσεων Δήμου και αρμοδίου ΝΠ καθώς και διάθεση αιθουσών και χώρων Δήμου σε φορείς ή φυσικά πρόσωπα για οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ø Ευθύνη οργάνωσης των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου.

Ø Επιχορήγηση ΝΠ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.

Ø Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Μουσικών Σχολών/Ωδείων κλπ.

Ø Ευθύνη για οργάνωση επιτροπών και τον συντονισμό τους για την ονομασία οδών-πλατειών, αρίθμηση και οδοσήμανση.

Ø Εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των χορευτικών τμημάτων του Δήμου και των δημοτικών χορωδιών.

Ø Εποπτεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλο θέμα παιδείας του Δήμου.

Ø Εποπτεία και τον συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.

Ø Μέριμνα και έγκριση μεταφοράς μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης καθώς και των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής.

Ø Μέριμνα για ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.

Ø Μέριμνα θεμάτων που αφορούν τη δια Βίου Μάθηση.

Ø Τήρηση κανόνων υγιεινής στα σχολεία.

Ø Εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων.

Ø Ευθύνη συντήρησης και ανάπτυξης, παρακολούθησης και λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου.

Ø Ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων “Άθληση για όλους”.

Ø Οργάνωση, έλεγχος και συντονισμός αθλητικών εκδηλώσεων και διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων σε φορείς ή φυσικά πρόσωπα.

Ø Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

Ø Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.

Ø Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

Ø Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

Ø Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών.

6. Τον κ. Κιάκα Ζήση καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ø Καθαριότητα οδών, πλατειών, πεζοδρόμων, πάρκων, παρτεριών, οικοπέδων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, αλσών, ποταμών και ρεμάτων.

Ø Εποπτεύει το προσωπικό και τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.

Ø Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.

Ø Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων του Δήμου και την εναπόθεσή τους στους προβλεπόμενους νόμιμους χώρους.

Ø Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

Ø Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.

Ø Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

Ø Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

Ø Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών.

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

Ø Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών.

Ø Διοίκηση και Διαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών.

Ø Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών.

Ø Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του Δήμου εντός της Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών.

Ø Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών.

Ø Εποπτεία και έλεγχο των προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών.

Ø Συνεργασία µε τους Προέδρους της Δημοτικής Κοινότητας και των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων εντός της Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών.

Ø Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών.

Ø Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών.

7. Τον κ. Πασχαγιαννίδη Αχιλλέα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Οργάνωσης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ø Οργάνωση υπηρεσιών Δήμου και Επιχειρήσεων.

Ø Διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται µε χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Ø Αναβάθμιση των υπηρεσιών μηχανοργάνωσης του Δήμου.

Ø Προγραμματισμός παρεμβάσεων σε προβλήματα του Δήμου.

Ø Οργάνωση δικτύου Wi-Fi και σχεδιασμού κάλυψης σήματος tv στο σύνολο του Δήμου και των αντίστοιχων αναμεταδοτών και ευθύνη για τη σύνταξη μελέτης για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία µε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και άλλους φορείς.

Ø Συνεργασία µε τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων για θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού.

Ø Συνεργασία µε Ο.Τ.Α. της χώρας για θέματα σχεδιασμού έργων.

Ø Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

Ø Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.

Ø Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

Ø Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

Ø Προβαίνει στον έλεγχο της λειτουργίας της μαθητικής εστίας του Δήμου Γρεβενών.

8. Τον κ. Τριγώνη Χρήστο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ø Η μελέτη και υλοποίηση έργων και συγκεκριμένα:

α. οι αρχιτεκτονικές μελέτες, ο ενεργειακός και βιοκλιματικός σχεδιασμός, οι μελέτες ανέγερσης δημοτικών κτηρίων και διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των τεχνικών υπηρεσιών.

β. οι κατασκευές και συντηρήσεις δημοτικών κτηρίων, τα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων, η ανέγερση και συντήρηση σχολικών κτηρίων, η συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

γ. ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός, τα θέματα εξυπηρέτησης πεζών και προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, η

οδοποιία και η οδική σήμανση, η φωτεινή σηματοδότηση, η έκδοση αδειών κατασκευής δικτύων, ο έλεγχος της κατάστασης των οδών για την επισκευή και τη συντήρησή τους.

Ø Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει μέτρα και δράσεις που αφορούν τον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Ø Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και περιστατικών (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, φυσικές καταστροφές κλπ).

Ø Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

Ø Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.

Ø Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

Ø Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού.

Ø Εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

Ø Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

Ø Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Γρεβενών και Ηρακλεωτών.

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

Ø Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλεωτών.

Ø Την Διοίκηση και Διαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη Δημοτική Ενότητα.

Ø Την Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

Ø Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του Δήμου εντός της Δημοτικής Ενότητας.

Ø Την Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στη Δημοτική Ενότητα.

Ø Την Εποπτεία και έλεγχο των προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας.

Ø Την Συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων της Δημοτικής Ενότητας.

Ø Την υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλεωτών.

Ø Την Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας.

9. Τον κ. Τσικούρα Νικόλαο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πρασίνου & Πολεοδομίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Ø Μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

Ø Έκδοση οικοδομικών αδειών.

Ø Έλεγχος αυθαίρετων κατασκευών.

Ø Εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων.

Ø Σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.

Ø Εποπτεία και ευθύνη του πολεοδομικού σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου αυθαιρέτων, τεχνικού αρχείου – γραμματείας.

Ø Συντήρηση, τον εξωραϊσμό και την επαύξηση των υπαίθριων χώρων, των δημοτικών κήπων, των χώρων πρασίνου των σχολικών συγκροτημάτων, των πάρκων και αλσών, των πλατειών και παιδικών χαρών, των διαχωριστικών νησίδων οδών, των παρτεριών και δενδροστοιχιών, των πεζοδρόμιων με φυτεύσεις, των πρασιών, κ.λπ.

Ø Το κλάδεμα των δέντρων, θάμνων, δενδροστοιχιών του Δήμου και αποκομιδή αυτών.

Ø Λειτουργία και συντήρηση σιντριβανιών.

Ø Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

Ø Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.

Ø Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

Ø Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

Ø Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών και Αγίου Κοσμά.

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

Ø Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κοσμά.

Ø Διοίκηση και Διαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κοσμά.

Ø Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κοσμά.

Ø Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του Δήμου εντός της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά.

Ø Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κοσμά.

Ø Εποπτεία και έλεγχος των προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά.

Ø Συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων εντός της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά.

Ø Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά.

Ø Την ορθή διαχείριση, εποπτεία και διοίκηση της λειτουργίας της βιβλιοθήκης και της υποδομής στην οποία αυτή φιλοξενείται, της Κοινότητας Μεγάρου, της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά.

Ø Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά.

10. Τον κ. Σιούλα Κωνσταντίνο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Μηχανημάτων & Καθημερινότητας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Ø Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης των Δημοτικών Κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Οδών.

Ø Εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων.

Ø Εποπτεύει και Συντονίζει το εργατοτεχνικό προσωπικό.

Ø Οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία και εποπτεία της διαδικασίας παραλαβής και εφοδιασμού των οχημάτων µε καύσιμα όπως πετρέλαια, βενζίνες και λιπαντικά, καθώς και την εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία των οχημάτων έργου.

Ø Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Ø Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

Ø Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.

Ø Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

Ø Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

Ø Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών και Γόργιανης.

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

Ø Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Γόργιανης.

Ø Διοίκηση και Διαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη Δημοτική Ενότητα Γόργιανης.

Ø Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Γόργιανης.

Ø Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του Δήμου εντός της Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.

Ø Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στη Δημοτική Ενότητα Γόργιανης.

Ø Εποπτεία και έλεγχος των προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.

Ø Συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων εντός της Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.

Ø Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.

Ø Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.

11. Τον κ. Καλόγηρο Στέργιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ορεινών Κοινοτήτων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Ø Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

Ø Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.

Ø Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

Ø Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

Ø Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στις Ορεινές Κοινότητες.

Ø Διοίκηση και Διαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στις Ορεινές Κοινότητες.

Ø Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στις Ορεινές Κοινότητες.

Ø Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του Δήμου εντός των Ορεινών Κοινοτήτων.

Ø Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στις Ορεινές Κοινότητες.

Ø Εποπτεία και έλεγχος των προμηθειών των Ορεινών Κοινοτήτων.

Ø Συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων εντός των Ορεινών Κοινοτήτων.

Ø Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες των Ορεινών Κοινοτήτων.

Ø Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα των Ορεινών Κοινοτήτων.

Ø Τέλεση πολιτικών γάμων στις Ορεινές Κοινότητες.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Πασχαγιαννίδη Αχιλλέα τις αρμοδιότητες αυτού ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αδάμος Ματθαίος και το αντίστροφο.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπόλη Δημήτριου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηγεωργίου Ελευθέριος και το αντίστροφο.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τριγώνη Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κιάκας Ζήσης και το αντίστροφο.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πέτρου Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσικούρας Νικόλαος και το αντίστροφο.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καλόγηρου Στεργίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κιάκας Ζήσης και το αντίστροφο.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γκοτζαμπασόπουλου Γεωργίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σιούλα Κωνσταντίνος και το αντίστροφο.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τριγώνης Χρήστος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αδάμο Ματθαίο.

Δ. Οι ανωτέρω, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών.

 

Ο Δήμαρχος Γρεβενών

Γεώργιος Δασταμάνης