Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών (Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 17 Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 1ο Πρόταση για καθορισμό ημερήσιου τέλους προσέλευσης στην Λαϊκή Αγορά Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Έγκριση της 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 4ο Έγκριση της 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 5ο Παράταση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου του Δήμου Γρεβενών (περιοχή Καστράκι) σύμφωνα με το Ν.4795/2021 (αίτημα του κ. Κολίτσα Ιωάννη του Χρήστου) – Ανάκληση της αριθμ. 61/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γρεβενών.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα