Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10

2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης 

       Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την  29ην  Δεκεμβρίου 2020, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 18:30 μ.μ  λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  δια τηλεδιάσκεψης  

 

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της WEBEX  της  CISCO

Θα σας αποσταλεί  e-mail με τον σύνδεσμο  της τηλεδιάσκεψης.

Παρακαλούνται  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  να μεριμνήσουν για την εγκατάσταση  της πλατφόρμας . Επίσης  θα πρέπει  να διαθέτουν  το κατάλληλο υλικό  ( Κάμερα, μικρόφωνο , ηχεία ) 

 

1. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου  του Νομικού  Προσώπου « Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας  Αλληλεγγύης  και Παιδείας Ανδρομάνα » 

2. Έγκριση σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών  και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης  Συνεπειών  από  την Εκδήλωση  Χιονοπτώσεων  και Παγετού  για Δήμους 

   

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς 

 

 

                                                    

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10

  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

       Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την  31ην  Δεκεμβρίου 2020, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 09:30 π.μ  λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς

 

 

 

 

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού  οικον.  Έτους 2020 για λογιστική τακτοποίηση

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 

 

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10

  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

       Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29ην Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ λαμβάνοντας υπόψη και την από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 » κσι της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της   διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης

 

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της WEBEX της CISCO

Θα σας αποσταλεί e-mail με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης.

Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μεριμνήσουν για την εγκατάσταση της πλατφόρμας . Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο υλικό ( Κάμερα, μικρόφωνο , ηχεία )

 

1.- Έγκριση Ισολογισμού οικον. Έτους 2019 Δήμου Δεσκάτης

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Κόγιος Ν. Ζήσης