Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 13-12-2020 έως 7-1-2021 οριζόμενα στην αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12-12-2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486/12.12.2020) Κ.Υ.Α., στην 26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM στις 23 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 12/2020 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Έγκριση της 28ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 3ο Καθορισμό του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021 και εφεξής
Θέμα 4ο Μείωση των μισθωμάτων επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω λήψης μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού Covid-19
Θέμα 5ο Απαλλαγή ενιαίων ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω λήψης μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού Covid-19
Θέμα 6ο Συμπλήρωση της αριθμ. 216/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2021

Ειδικά θέματα
Θέμα 7ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την σύνταξη τριών υπομνημάτων ενώπιον του Πταισματοδίκη Γρεβενών και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή αυτών καθώς και σε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την νομική υποστήριξη υπαλλήλων του Δήμου

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:
1. Γρεβενών (για το 1ο θέμα) e-mail

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα