Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3ην Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ λαμβάνοντας υπόψη και την από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 » κσι της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς

1. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ

2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2020

3. Ορισμός Συμβολαιογράφου για την υπογραφή της 2ης πρόσθετης πράξης επί του υπ΄αριθμ. 7161/7-8-2019 Δανειστικού Συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Γρεβενών Μενελάου Παπαϊωάννου του Γεωργίου για τη χορήγηση επενδυτικού δανείου μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ( άρθρο 69 Ν. 4509/2017 ) για το έργο «»Ύδρευση Παλιουριάς – Παναγιάς )

4. Ορισμός Συμβολαιογράφου για την υπογραφή της υπ΄αριθμ. 7898/13-4-2020 πρόσθετης πράξης του Συμβολαιογράφου Γρεβενών Μενελάου Παπαϊωάννου του Γεωργίου που αφορά στην μεταφορά του ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του έργου « Αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης » στο Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ »
5. Ορισμός (2) δύο δημοτικών συμβούλων και των αναπληρωματικών τους ως μέλη για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, και μίσθωση βάση του άρθρου 201 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ.270/81, για το έτος 2021

6. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2021

7. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2021

8. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2021

9. Ορισμός μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων για το έτος 2021

10. Ορισμός μελών για την επιτροπή σφράγισης καταστημάτων

11. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2021

12. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2021

13. Διάθεση υπαλλήλων Δήμου Δεσκάτης για την συγκρότηση των Επιτροπών της ΔΕΠΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

14. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ

15. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ

16. Ανανέωση παραχώρησης χρήσης ακινήτων ( Εργατικές κατοικίες ) μεταξύ ΟΑΕΔ ως καθολικού διαδόχου των καταργηθέντων φορέων ΟΕΚ και ΟΕΕ και του Δήμου Δεσκάτης

17. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την Κωδική Ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ » στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη « Ξενοκράτης »

18. ‘Εγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την Κωδική Ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ »

19. Έγκριση Απολογισμού οικον. Έτους 2019 της Α/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Κόγιος Ν. Ζήσης